resurr

Wigilia Paschalna

ks. Andrzej Pikula Aktualności

W Wielką Sobotę, po zapad­nię­ciu zmroku, roz­po­czyna się w litur­gii świę­to­wa­nie naj­więk­szego wyda­rze­nia w dzie­jach świata — zmar­twych­wsta­nia Chry­stusa. Doko­nuje się to przez spra­wo­wa­nie bar­dzo uro­czy­stej litur­gii Wigi­lii Pas­chal­nej. Na jej wiel­ka­nocny cha­rak­ter wska­zuje już biała barwa szat litur­gicz­nych. Wierni …

ks. Andrzej PikulaWigilia Paschalna
wielkasob1

Wielka Sobota

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Wielka Sobota nie jest tak bogata w treść ewan­ge­liczną i dogma­tyczną, jak Wielki Czwar­tek i Wielki Pią­tek. Tego dnia prze­ży­wamy tajem­nicę zstą­pie­nia Chry­stusa do pie­kieł, czyli do otchłani. Prze­by­wały w niej dusze pra­wych ludzi Sta­rego Testa­mentu. Nie mogły one wejść …

ks. Andrzej PikulaWielka Sobota
wielki piatek

Wielki Piątek

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Już jutro Wielki Pią­tek! Wielki Pią­tek jest dniem smutku i żałoby. Przy­szedł na zie­mię Syn Boży, “leczył wszyst­kie cho­roby i sła­bo­ści” synów ludz­kich; tłumy zdu­mie­wały się, widząc, że “niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi cho­dzą, nie­wi­domi widzą”; w Nie­dzielę Palmową …

ks. Andrzej PikulaWielki Piątek
Jacopo-Bassano-Ostatnia-Wieczerza

Wielki Czwartek

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Już jutro Wielki Czwar­tek! Wielki Czwar­tek to pierw­szy dzień Tri­duum Pas­chal­nego. Tego dnia spra­wuje się wła­ści­wie tylko jedną Eucha­ry­stię, Mszę Wie­cze­rzy Pań­skiej. Od innych Mszy różni się nie­wiele. Jest za to bar­dziej uro­czy­sta, niż inne w ciągu roku. Spra­wiają to …

ks. Andrzej PikulaWielki Czwartek
P1080585

Rekolekcje wielkopostne 2015

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Galeria

Reko­lek­cje wiel­ko­postne 26. – 29.03.2015. 26.03.2015 czwar­tek Godz. 17.00 – Msza święta na roz­po­czę­cie reko­lek­cji 27.03.2015 pią­tek Godz. 7.00 – Msza św. z nauką ogólną Godz. 9.00 – Msza św. z nauką ogólną Godz. 10.30 – Msza św. z nauką …

ks. Andrzej PikulaRekolekcje wielkopostne 2015