pierwsza-komunia-św.-1024x681

Spotkanie Rodziców i Dzieci komunijnych

admin Aktualności

Ser­decz­nie zapra­szamy Rodzi­ców i Dzieci, które w tym roku szkol­nym przy­stą­pią do I Komu­nii świę­tej na spo­tka­nie w naj­bliż­szą nie­dzielę 14 wrze­śnia na Mszę św. o godz. 10.30. Pierw­sze spo­tka­nie orga­ni­za­cyjne bez­po­śred­nio po Mszy św. 

adminSpotkanie Rodziców i Dzieci komunijnych
plakat rekolekcje u sióstr

Rekolekcje dla młodzieży

admin Aktualności

  Infor­ma­cja o reko­lek­cjach Sio­stry Fran­cisz­kanki Misjo­narki Maryi zapra­szają mło­dzież gim­na­zjalną i lice­alną na reko­lek­cje week­en­dowe o tema­cie: „Męż­czy­zną i kobietą stwo­rzył ich Bóg.”  Lice­ali­stów w ter­mi­nie: 3–5 paź­dzier­nika, a Gim­na­zja­li­stów: 10–12 paź­dzier­nika. Miej­sce spo­tka­nia — Łabu­nie koło Zamo­ścia (kie­ru­nek Zamość – Toma­szów). Koszt rekolekcji …

adminRekolekcje dla młodzieży

Ognisko Drużyny Harcerek Kropla

admin Aktualności, Galeria, Wspólnoty

Po połu­dniu w sobotę 6 wrze­śnia miało miej­sce pierw­sze powa­ka­cyjne spo­tka­nie naszej Dru­żyny Har­cer­skiej Dziew­cząt Kro­pla. Była i gra har­cer­ska, i apel oraz ogni­sko. W naj­bliż­szym cza­sie roz­pocz­nie się nabór do zastę­pów. Ser­decz­nie zapra­szamy uczniów klas pią­tych i szó­stych szkół …

adminOgnisko Drużyny Harcerek Kropla