Wizyta-duszpasterska-01

Wizyta duszpasterska

admin Aktualności

Plan wizyty dusz­pa­ster­skiej: ponie­dzia­łek od godz.9.oo Szpe­rówka i Roz­łopy, od 15.30 XXX lecia 17, wto­rek od 9.oo Nad­rzeczna i Lubel­ska, od 15.30 Osie­dle Konop­nic­kiej, środa od 9.oo Kle­men­sów, pią­tek. od 15.oo XXX lecia 13 i 15, sobota od 9.oo Par­ty­zan­tów i boczne. …

adminWizyta duszpasterska
rekolekcje awentowe

Rekolekcje adwentowe

admin Aktualności

Roz­po­czy­namy dziś reko­lek­cje adwen­towe, które popro­wa­dzi ks. Sła­wo­mir Korona. Msza święta na począ­tek reko­lek­cji w pią­tek o godz. 17.00. Pro­gram Mszy św. w sobotę i nie­dzielę: 7.00, 9.00, 10.30 – dla dzieci, 12.00 i 17.00. Spo­wiedź pół godziny przed każdą …

adminRekolekcje adwentowe

Poświęcenie medalików dla dzieci pierwszokomunijnych

admin Aktualności, Galeria

W drugą nie­dzielę Adwentu, w przed­dzień uro­czy­stość Nie­po­ka­la­nego Poczę­cia NMP dzieci pierw­szo­ko­mu­nijne otrzy­mały od swo­ich rodzi­ców meda­liki, które zostały poświę­cone przez ks. Woj­cie­cha, przy­go­to­wu­ją­cego w tym roku szkol­nym dzieci do I Komu­nii. Zostały zapre­zen­to­wane także przy­go­to­wane przez dzieci i ich …

adminPoświęcenie medalików dla dzieci pierwszokomunijnych
652219_13092004HP43_7

Zaproszenie na odpust

admin Aktualności

Ser­decz­nie zapra­szamy na główną Mszę świętą odpu­stową ku czci św. Miko­łaja 6 grud­nia o godz. 17.00.

adminZaproszenie na odpust
adwent

Dziś rozpoczyna się Adwent

admin Aktualności

Dziś roz­po­czy­namy Adwent, czyli rado­sny czas ocze­ki­wa­nia na Naro­dze­nie Jezusa Chry­stusa. Trwa on od 23 do 28 dni i obej­muje cztery kolejne nie­dziele przed 25 grud­nia. Tym samym jest to począ­tek nowego Roku Litur­gicz­nego. W tym roku, zgod­nie z decyzją …

adminDziś rozpoczyna się Adwent