19.01.2020r II Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

We wto­rek wsp. św. Agnieszki, we wto­rek św. Fran­ciszka Sale­zego, w sobotę święto Nawró­ce­nia św. Pawła. We wto­rek przy­pada Dzień Babci a środę Dzień Dziadka. Pamię­tajmy w modli­twie o nich. Ogło­sze­nie Bur­mi­strza. Lista Rady Para­fial­nej. “Nie­dziela”. Zmarł śp. Kły­sik Fran­ci­szek. Wieczny odpoczynek …

ks. Andrzej Pikula19.01.2020r II Niedziela zwykła

12.01.2020r. Chrzest Pański

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Dziś koń­czymy okres Bożego Naro­dze­nia. Kolędy śpie­wamy do 2 lutego. W pią­tek obcho­dzimy w Pol­sce Dzień Juda­izmu. Od soboty roz­po­czyna się Tydzień Modli­twy o Jed­ność Chrze­ści­jan. Zakoń­czy­li­śmy kolędę. Ser­decz­nie dzię­ku­jemy za miłe przy­ję­cie i ofiary. Zatrud­nimy orga­ni­stę przy­naj­mniej na niedziele …

ks. Andrzej Pikula12.01.2020r. Chrzest Pański

5.01.2020r. II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Jutro Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skiego. Msze św. jak w nie­dzielę, Święto obo­wią­zu­jące. Orszak Trzech Króli o godz. 10,30. Zapra­szamy wszyst­kich odo udziału w pro­ce­sji wokół Pl. Kościuszki. Dzieci, które mają jakieś stroje niech przyjdą w prze­bra­niu. Taca na misje. Poświę­ce­nie kredy …

ks. Andrzej Pikula5.01.2020r. II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

29.12.2019r. Święto Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

ks. Andrzej Pikula Aktualności

We wto­rek o godz. 17,oo zakoń­cze­nie Roku 2019 W Nowy Rok Msze św. o godz. 9,oo, 10,30, 12,oo i 17,oo. Nie ma Mszy s. o godz. 7,oo. W tym tygo­dniu przy­pada Pierw­szy Czwar­tek, Pią­tek i Sobota mie­siąca. Spo­wiedź codzien­nie kwa­drans przed Mszą …

ks. Andrzej Pikula29.12.2019r. Święto Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

22.12.2019r. IV Niedziela Adwentu

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Pasterka o pół­nocy. Nowenna do Bożego Naro­dze­nia o godz. 23,30. Następne Msze św. w Dzień Bożego Naro­dze­nia o godz. 9,oo, 10,30, 12,oo i 17,oo. w św Szcze­pana jak w nie­dzielę, w św. Jana o godz. 7,oo i 17,oo z rozdaniem …

ks. Andrzej Pikula22.12.2019r. IV Niedziela Adwentu

15.12.2019r. III Niedziela Adwentu

ks. Andrzej Pikula Aktualności

W pią­tek o godz. 17,oo roz­po­czy­namy reko­lek­cje adwen­towe. w sobotę pierw­sza Msza św. o godz. 9,oo, następna 10,30 — dla dzieci i mło­dzieży, 12,oo i 17,oo, w nie­dzielę bez zmian. Spo­wiedź pod­czas reko­lek­cji pół godziny przed każdą Mszą św. Spowiadamy …

ks. Andrzej Pikula15.12.2019r. III Niedziela Adwentu

8.12.2019r. Uroczystość Niepokalnego Poczęcia NMP

ks. Andrzej Pikula Aktualności

W pią­tek św.  Lucji wsp., w sobotę św. Jana od Krzyża. W Die­ce­zji trwa ado­ra­cja Naj­święt­szego Sakra­mentu. We wto­rek wypada kolejka na naszą para­fię. We wto­rek więc po Mszy św. wie­czo­ro­wej będzie wysta­wie­nie Naj­święt­szego Sakra­mentu. Zachę­camy do udziału w adoracji. …

ks. Andrzej Pikula8.12.2019r. Uroczystość Niepokalnego Poczęcia NMP

1.12.2019r. I Niedziela Adawentu

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Dziś począ­tek Adwentu. Roz­po­czyna się Nowy Rok Dusz­pa­ster­ski. Dziś odpra­wimy sumę odpu­stową z  racji odpu­stu św. Miko­łaja. W Adwen­cie odpra­wiamy Roraty w środę i sobotę o godz. 17,oo. Zachę­camy od udziału w Rora­tach z lam­pio­nami zwłasz­cza dzieci i mło­dzież. Dziś …

ks. Andrzej Pikula1.12.2019r. I Niedziela Adawentu

24.11.2019r. Uroczystość Chrystusa Króla

ks. Andrzej Pikula Aktualności

W sobotę święto św. Andrzeja Apo­stoła. W przy­szłą nie­dzielę roz­po­czy­nany Adwent, czas, który ma nas przy­go­to­wać na przyj­ście Pana.  Roraty odpra­wiamy w środę i sobotę o godz. 17,oo.  Rad­nych pro­simy aby zabrali opłatki i roz­nie­śli w swo­ich rejo­nach. Pro­simy nie odkładać …

ks. Andrzej Pikula24.11.2019r. Uroczystość Chrystusa Króla

17.11.2019r. XXXIII Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

W środę wsp. św. Rafała Kali­now­skiego, w pią­tek św. Cecy­lii. Zmarła śp. Gar­bata Marianna. Pogrzeb dziś o godz. 13,30. Wieczny odpo­czy­nek racz jej dać, Panie.

ks. Andrzej Pikula17.11.2019r. XXXIII Niedziela zwykła