17.03.2019r. III Niedziela Wielkiego Postu

ks. Andrzej Pikula Aktualności

We wto­rek Uro­czy­stość św. Józefa. Msze św. o godz. 7,oo i 17,oo. W przy­szłą nie­dzielę odbę­dzie się uro­czy­sta przy­sięga woj­skowa żoł­nie­rzy 2. Lubel­skiej Bry­gady Obrony Tery­to­rial­nej.  O godz. 10,30 zosta­nie odpra­wiona uro­czy­sta Msza św. w kościele i przy­sięga o godz. 12,oo …

ks. Andrzej Pikula17.03.2019r. III Niedziela Wielkiego Postu

10.03.2019r. I Niedziela Wielkiego Postu

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  W Wiel­kim Poście odpra­wiamy nabo­żeń­stwa pasyjne: Drogę Krzy­żową  z udzia­łem dzieci o godz. 15,30 i dla doro­słych o godz. 16,30, Gorz­kie Żale w nie­dzielę o godz. 16,30 “Nie­dziela”. Ofiary: bezim. 2 x 100 zł., p. Maty­ja­szek Irena 100 zł. Za …

ks. Andrzej Pikula10.03.2019r. I Niedziela Wielkiego Postu

3.03.2019r. VIII Niedziela zawykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

 W Środę Popiel­cową roz­po­czy­namy Wielki Post. Msze św. w Popie­lec o godz. 7,oo, 10,30 i 17,oo z posy­pa­niem głów popio­łem. W Środę Popiel­cową obo­wią­zuje post ści­sły, tj. post jako­ściowy i ilo­ściowy. Obo­wią­zuje on wszyst­kich, któ­rzy ukoń­czyli 18– rok życia do …

ks. Andrzej Pikula3.03.2019r. VIII Niedziela zawykła

24.02.2019r. VII Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

W tym tygo­dniu przy­pada I Pią­tek i I Sobota mie­siąca. Spo­wiedź codzien­nie kwa­drans przed Mszą świętą i  w pią­tek od godz. 16,15, w sobotę Wie­czer­nik Maryjny o godz. 17,oo. Kurs przed­mał­żeń­ski zosta­nie prze­pro­wa­dzony 9 i 16 marca w sobotę po Mszy …

ks. Andrzej Pikula24.02.2019r. VII Niedziela zwykła

17.02.2019r. VI Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

W pią­tek święto Kate­dry Świę­tego Pio­tra, w sobotę świę­tego Poli­karpa. Dziś o godz. 12,oo zosta­nie odpra­wiona uro­czy­sta Msza św. w inten­cji  majora Kun­ce­wi­cza i żoł­nie­rzy wyklę­tych z cere­mo­nia­łem woj­sko­wym. Ser­decz­nie zapra­szamy. Pan Tym­czak Sta­ni­sław będzie obsłu­gi­wał cmen­tarz para­fialny w dalszym …

ks. Andrzej Pikula17.02.2019r. VI Niedziela zwykła

10.02.2019r. V Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Jutro wspo­mnie­nie Matki Bożej z Lour­des, obcho­dzimy Świa­towy Dzień Cho­rego. w czwar­tek święto św. Cyryla i Metodego-Patronów Europy. W przy­szłą nie­dzielę o godz. 12,oo uro­czy­sta Msza św. w rocz­nicę śmierci majora Kun­ce­wi­cza z oprawą woj­skową. Zapra­szamy. W przy­szłą nie­dzielę taca …

ks. Andrzej Pikula10.02.2019r. V Niedziela zwykła

3.02. 2019r.IV Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

We wto­rek św. Agaty wsp., w środę św. Pawła Miki i Towa­rzy­szy. Poszu­ku­jemy orga­ni­sty. W tym tygo­dniu przy­pada Pierw­szy Czwar­tek mie­siąca. Ofiary: bezim. 100 zł. Ser­deczne “Bóg zapłać”. “Nie­dziela”. W ostat­nim tygo­dniu zmarł Duda Sta­ni­sław. Wieczny odpo­czy­nek racz im dać, Panie.

ks. Andrzej Pikula3.02. 2019r.IV Niedziela zwykła

27.01.2019r. III Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

W ponie­dzia­łek wsp. św. Toma­sza z Akwinu, w czwar­tek św. Jana Bosko, w sobotę Święto Ofia­ro­wa­nia Pań­skiego. Msze św. o godz. 7,oo, 10,30 i 17,oo. Poświę­ce­nie grom­nic pod­czas każ­dej Mszy św. Jest o jed­no­cze­śnie Dzień Życia Kon­se­kro­wa­nego. Zbiórka do puszki …

ks. Andrzej Pikula27.01.2019r. III Niedziela zwykła

20.01.2019r. II Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

W ponie­dzia­łek św. Agnieszki wsp., w czwar­tek św. Fran­ciszka Sale­zego. w pią­tek święto Nawró­ce­nia św. Pawła Apo­stoła, w sobotę św Tymo­te­usza i Tytusa. Pan Tym­czak Sta­ni­sław zre­zy­gno­wał z pracy na naszym cmen­ta­rzu para­fial­nym. Skła­damy Mu ser­deczne podzię­ko­wa­nie za wie­lo­let­nią opiekę …

ks. Andrzej Pikula20.01.2019r. II Niedziela zwykła

Święto Chrztu Pańskiego

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Zakoń­czy­li­śmy kolędę. Ser­decz­nie dzię­ku­jemy za miłe przy­ję­cie i zło­żone ofiary. Gdy­by­śmy kogoś nie odwie­dzili z róż­nych powo­dów, to pro­simy o kon­takt w celu usta­le­nia ter­minu wizyty. Dziś koń­czymy okres Bożego Naro­dze­nia. W czwar­tek kościół w Pol­sce obcho­dzi Dzień Juda­izmu. Od …

ks. Andrzej PikulaŚwięto Chrztu Pańskiego