5.05.2019r. III Niedziela Wielkanocy

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Jutro święto .św. Filipa i Jakuba Apo­sto­łów, w środę św. Sta­ni­sława, Bp m. Dziś roz­po­czyna Ogól­no­pol­ski Tydzień Biblijny. Próby przed Pierw­szą Komu­nią św. codzien­nie od ponie­działku do piątku po Mszy św. wie­czo­ro­wej. Pro­simy aby uczest­ni­czyć we Mszy św. Spo­wiedź dla dzieci …

ks. Andrzej Pikula5.05.2019r. III Niedziela Wielkanocy

28.04.2019r. II Niedziela Wielkanocy

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Dziś Nie­dziela Miło­sier­dzia Bożego. Zachę­camy do odma­wia­nia Koronki do Bożego Miło­sier­dzia. Zbiórka do Puszki na Cari­tas. W ponie­dzia­łek święto św. Kata­rzy Sie­neń­skiej we wto­rek obcho­dzimy uro­czy­stość św. Woj­cie­cha, w czwar­tek św. Ata­na­zego. W tym tygo­dniu przy­pada dzień imie­nin Paste­rza Diecezji …

ks. Andrzej Pikula28.04.2019r. II Niedziela Wielkanocy

21.04.2019r. Zmartwychwstanie Pańskie

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Życze­nia Księży Bisku­pów. Jutro Ponie­dzia­łek Wiel­ka­nocny. Msze św. jak w nie­dzielę. Taca na KUL. Zmarła śp. Oko­niew­ska Cze­sława. Pogrzeb w czwar­tek o godz. 10. Wieczny odpo­czy­nek racz jej dać Panie.

ks. Andrzej Pikula21.04.2019r. Zmartwychwstanie Pańskie

14.04.2019r. Niedziela Palmowa

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Tri­duum Pas­chlane: Wielki Czwar­tek o godz. 17,oo, Wielki Pią­tek o godz. 16,oo Droga Krzy­żowa wokół Placu Kościuszki a następ­nie ciąg dal­szy w kościele. Wielka Sobota godz. 18,oo. Poświę­ce­nie pokar­mów w kościele o godz. 9,oo, 10,oo, 11,00 i 12,oo, w tere­nie od …

ks. Andrzej Pikula14.04.2019r. Niedziela Palmowa

Rekolekcje wielkopostne 2019r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Pro­gram reko­lek­cji Czwar­tek 11.04. 19r. Ropo­czę­cie o godz. 17,oo Pią­tek: Msze św. o godz. 7,oo, 9,oo dla dzieci i mło­dzieży, 10,30, 12,oo, 17,oo z naukami ogól­nymi. Droga Krzy­żowa o godz. 15,30 dla dzieci i 16,300 dla doro­słych. Sobota: Msze s. o …

ks. Andrzej PikulaRekolekcje wielkopostne 2019r.

7.04.2019r. V Niedziela Wielkiego Postu

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Dziś po Mszach św. H\harcerki sprze­dają palmy. Dochód jest prze­zna­czony na zakup mun­dur­ków har­cer­skich. Pro­simy o wspar­cie tego przed­się­wzię­cia. Zbiórki mini­stran­tów w środy i czwartki po Mszy św. wie­czo­ro­wej. 2. W nie­dzielę Pal­mową poświę­ce­nie palm na każ­dej Mszy św. Uroczysta …

ks. Andrzej Pikula7.04.2019r. V Niedziela Wielkiego Postu

31.03.2019r. IV Niedziela Wielkiego Postu

ks. Andrzej Pikula Aktualności

W tm tygo­dniu przy­pada Pierw­szy Czwar­tek, Pią­tek i Sobota mie­siąca.  Spo­wiedź codzien­nie kwa­drans przed Mszą św. i w pią­tek o 15,15 i pod­czas Drogi Krzy­żo­wej, Wie­czer­nik Maryjny w sobotę o godz. 17,oo. W Wiel­kim Poście odpra­wiamy nabo­żeń­stwa pasyjne: w pią­tek Drogę …

ks. Andrzej Pikula31.03.2019r. IV Niedziela Wielkiego Postu

24.03. 2019r. III Niedziela Wielkiego Postu

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Jutro Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skiego. Msze św. o godz. 7,oo, 10,30 i 17,oo. Jest to Dzień Świę­to­ści Życia i Dzień Ducho­wej Adop­cji Dziecka Poczę­tego. Na Mszy św. o godz. 17,oo chętni złożą dekla­ra­cje adop­cyjne. W Wiel­kim Poście odpra­wiamy nabo­żeń­stwa pasyjne: Drogę …

ks. Andrzej Pikula24.03. 2019r. III Niedziela Wielkiego Postu

17.03.2019r. III Niedziela Wielkiego Postu

ks. Andrzej Pikula Aktualności

We wto­rek Uro­czy­stość św. Józefa. Msze św. o godz. 7,oo i 17,oo. W przy­szłą nie­dzielę odbę­dzie się uro­czy­sta przy­sięga woj­skowa żoł­nie­rzy 2. Lubel­skiej Bry­gady Obrony Tery­to­rial­nej.  O godz. 10,30 zosta­nie odpra­wiona uro­czy­sta Msza św. w kościele i przy­sięga o godz. 12,oo …

ks. Andrzej Pikula17.03.2019r. III Niedziela Wielkiego Postu

10.03.2019r. I Niedziela Wielkiego Postu

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  W Wiel­kim Poście odpra­wiamy nabo­żeń­stwa pasyjne: Drogę Krzy­żową  z udzia­łem dzieci o godz. 15,30 i dla doro­słych o godz. 16,30, Gorz­kie Żale w nie­dzielę o godz. 16,30 “Nie­dziela”. Ofiary: bezim. 2 x 100 zł., p. Maty­ja­szek Irena 100 zł. Za …

ks. Andrzej Pikula10.03.2019r. I Niedziela Wielkiego Postu