P1370551-Edit

Niedziela 19.11.2017 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

XXXIII Nie­dziela w ciągu roku W ponie­dzia­łek wsp. św. Rafała Kali­now­skiego, we wto­rek wsp. Ofia­ro­wa­nia NMP, w środę św. Cecy­lii, w pią­tek św. mm Andrzeja Dung Lac i Towa­rzy­szy. W przy­szłą nie­dzielę Uro­czy­stość Chry­stusa Króla jest to ostat­nia nie­dziela Roku Kościelnego. …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 19.11.2017 r.
P1370551-Edit

Niedziela 12.11.2017 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

XXXII Nie­dziela zwy­kła W ponie­dzia­łek wsp. św. Bene­dykta, Jana, Mate­usza, Iza­aka i Krystyna,w pią­tek św. Elż­biety Węgier­skiej, w sobotę Rocz­nica poświę­ce­nia kościoła kate­dral­nego w Zamo­ściu. Dziś Dzień Soli­dar­no­ści z Kościo­łem Prze­śla­do­wa­nym. Zbiórka ofiar do puszki na “Pomoc Kościo­łowi w Potrzebie”. …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 12.11.2017 r.
P1370551-Edit

Niedziela 05.11.2017r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

XXXI Nie­dziela zwy­kła Dziś o godz. 12.00 będziemy cele­bro­wać Mszę św. odpu­stową na cmen­ta­rzu para­fial­nym ku czci św. Leonarda. W tym cza­sie nie będzie Mszy św. w kościele para­fial­nym. Dziś po Mszy św. o godz. 10.30 zmiana tajem­nic różań­co­wych. W …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 05.11.2017r.
P1370551-Edit

Niedziela 29.10.2017 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

XXX Nie­dziela zwy­kła — ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA W środę Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych. Msze św. o godz. 7.oo, 9.oo. 12.oo — na cmen­ta­rzu i 17.oo. W Dzień Zaduszny taki sam porzą­dek Mszy św.  1 i 2. listo­pada Nie ma Mszy …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 29.10.2017 r.
P1370551-Edit

Niedziela 22.10.2017 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

XXIX Nie­dziela zwy­kła W sobotę św. Apo­sto­łów Szy­mona i Judy Tade­usza. Dziś roz­po­czy­namy Tydzień Misyjny. Boczny ołtarz został oddany do kon­ser­wa­cji. Jego stan jest fatalny. W 1/3 zje­dzony przez kor­niki. Koszt kon­ser­wa­cji to 85 tys. zł. Pro­simy o ofiary. Prosimy …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 22.10.2017 r.