ogloszenia 7

Niedziela 12.08.2018r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

XIX Nie­dziela zwy­kła We wto­rek wsp. św. Mak­sy­mi­liana Kolbe, w środę Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia NMP. Msze św. o godz. 9.oo, 10.30, 12.oo i 17.oo. Pod­czas wszyst­kich Mszy św. poświę­ce­nie ziół i zbóż. O godz. 10.30 uro­czy­ście poże­gnamy naszych Księży Wika­riu­szy: ks. …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 12.08.2018r.
P1370551-Edit

Niedziela 5.08.2018r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

XVIII Nie­dziela zwy­kła Jutro święto Prze­mie­nie­nia Pań­skiego, w czwar­tek św. Teresy Bene­dykty od Krzyża, w pią­tek św. Waw­rzyńca, w sobotę św. Klary. “Nie­dziela”. Ofiary:  bezim. 200 zł. ze Szkol­nej 13, bezim.  5 x 100. Ser­deczne “Bóg zapłać”. Pro­wa­dzimy prace przy kościele. …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 5.08.2018r.

29.07.2018r. XVII Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

W środę wsp. św. Alfonsa Marii Ligu­oriego, w sobotę św. Jana Vian­neya. W tym tygo­dniu przy­pada I Czwar­tek, Pią­tek i Sobota mie­siąca. Spo­wiedź codzien­nie kwa­drans przed Mszą św. i w pią­tek od godz. 16,30. “Wie­czer­nik Maryjny” w sobotę o godz. 17,oo. …

ks. Andrzej Pikula29.07.2018r. XVII Niedziela zwykła

22.07.2018r. XVI Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Jutro święto św. Brygidy,we wto­rek św. Kingi,w środę św. Jakuba Apo­stoła, w czwar­tek świę­tych Joachima i Anny. W przszłą nie­dzielę poświę­ce­nie pojaz­dów. Ofiary zło­żone przy tej oka­zji prze­zna­czone są na zakup pojaz­dów dla pol­skich misjo­na­rzy. Fina­li­zu­jemy for­mal­no­ści zią­zane z ele­wa­cją kościoła. …

ks. Andrzej Pikula22.07.2018r. XVI Niedziela zwykła
none

Elewacja kościoła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Uprzej­mie infor­mu­jemy, że roz­po­czy­namy prace przy ele­wa­cji naszego kościoła. Jest to jeden z eta­pów przy­go­to­wań do 400 rocz­nicy powsta­nia naszej świą­tyni. Pro­simy o wspar­cie modli­tewne i finan­sowe naszych prac. Mamy pozwo­le­nie Woje­wódz­kiego Kon­ser­wa­tora Zabyt­ków. Bank Pekao 22 1240 2005 1111 …

ks. Andrzej PikulaElewacja kościoła

15.07.2018r. XV Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

W ponie­dzia­łek wsp. NMP z Góry Kar­mel. W naj­bliż­szą sobotę Mszę św. wie­czo­rową odpra­wimy o godz. 16,oo. W przy­szłą nie­dzielę o godz. 10,30 zosta­nie odpra­wiona Msza św. w inten­cji Tade­usza Kun­ce­wicz i Żoł­nie­rzy Wyklę­tych, będziemy obcho­dzić rocz­nicę wyzwo­le­nie Szcze­brze­szyna. Zapra­szamy! “Niedziela”. …

ks. Andrzej Pikula15.07.2018r. XV Niedziela zwykła

8.07.2018r. XIV Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

W środę św.  Bene­dykta święto, w czwar­tek św. Bru­nona z Kwer­furtu, w pią­tek św. Andrzeja Świe­rada i Bene­dykta. Nabo­żeń­stwo Fatim­skie w pią­tek o godz. 17,oo Dziś taca na WSD naszej Die­ce­zji. “Nie­dziela”. Ofiary: bezim. 50 zł. Zmarł śp. Wyłu­pek Jan. Wieczny odpoczynek …

ks. Andrzej Pikula8.07.2018r. XIV Niedziela zwykła
P1370551-Edit

Niedziela 01.07.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności

XIII Nie­dziela zwy­kła We wto­rek  święto św. Toma­sza Apo­stoła, w pią­tek wsp. bł. Marii Teresy Ledó­chow­skiej. W tym tygo­dniu przy­pada I Czwar­tek, Pią­tek i Sobota mie­siąca. Spo­wiedź codzien­nie kwa­drans przed Mszą św. i w pią­tek od godz. 16.oo. W sobotę …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 01.07.2018 r.
P1370551-Edit

Niedziela 24.06.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

Uro­czy­stość Naro­dze­nia św. Jana Chrzci­ciela W dniu wczo­raj­szym Ks. Biskup zwol­nił z funk­cji wika­riu­sza naszej para­fii ks. Andrzeja Dzido i mia­no­wał go wika­riu­szem para­fii św. Miko­łaja w Hru­bie­szo­wie oraz ks. Woj­cie­cha Sucho­wie­rza i mia­no­wał go wika­riu­szem para­fii Prze­mie­nie­nia Pań­skiego w …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 24.06.2018 r.