23.09.2018r. XXV Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

W czwar­tek wsp. św. Win­cen­tego a Paulo, w pią­tek św. Wacława, w sobotę św. Archa­nio­łów Michała, Gabriela i Rafała. W środę przy­pada rocz­nica śmierci ks. Filipka Józefa. Pamię­tajmy w modli­twie o danym pro­bosz­czu. “Nie­dziela”, kalen­da­rze. Ofiary: bezim. 100 zł. z …

ks. Andrzej Pikula23.09.2018r. XXV Niedziela zwykła

16.09.2018r. XXIV Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

We wto­rek święto św. Sta­ni­sława Kostki, w czwar­tek śś. mm Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong Hasang i Towa­rzy­szy. W sobotę o godz. 9,oo zbiórka mini­stran­tów. W przy­szłą nie­dzielę po Mszy św. o godz. 10,30 spo­tka­nie rodzi­ców dzieci przy­go­to­wu­ją­cych się do …

ks. Andrzej Pikula16.09.2018r. XXIV Niedziela zwykła

9.09.2018r. XXIII Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

W pią­tek Święto Pod­wyż­sze­nia Krzyża św. Zadbajmy o krzyże przy­drożne. W sobotę wsp. NMP Bole­snej. Jutro o godz. 17,30 spo­tka­nie KSM w salce kate­che­tycz­nej Ofiary: bezim. 5 x 100 zł., bezim. ze Szkol­nej 3   100 zł., bezim. z Konopnickiej …

ks. Andrzej Pikula9.09.2018r. XXIII Niedziela zwykła

2.09.2018r. XXII Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Jutro wsp. św. Grze­go­rza Wiel­kiego. Jest to jed­no­cze­śnie roz­po­czę­cie nowego Roku Szkol­nego. Msza św. o godz. 8,oo. Ser­decz­nie zachę­camy do udziału we Mszy św. dzieci, mło­dzież, rodzi­ców, nauczy­cieli i wycho­waw­ców, bacie i dziad­ków. W tym tygo­dniu przy­pada I Czwar­tek, I …

ks. Andrzej Pikula2.09.2018r. XXII Niedziela zwykła

26.08.2018r. Uroczystość NMP Częstochowskiej

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Jutro wsp. św. Moniki, we wto­rek św. Augu­styna, w środę Męczęń­stwo św. Jana Chrzci­ciela. W tym tygo­dniu przy­pada I Sobota mie­siąca. Wie­czer­nik Maryjny o godz. 17,oo., Wspo­mi­namy 79 rocz­nicę wybu­chu II wojny świa­towe. W przy­szłą nie­dzielę o godz. 12,oo Dożynki …

ks. Andrzej Pikula26.08.2018r. Uroczystość NMP Częstochowskiej

19.08.2018r. XX Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Jutro wsp.św. Ber­narda z Cla­irvaux, we wto­rek św. Piusa X, w środę NMP Kró­lo­wej w pią­tek św. Bar­tło­mieja Apo­stoła, w przy­szłą nie­dzielę Uro­czy­stość NMP Czę­sto­chow­skiej. Witamy bar­dzo ser­decz­nie Kapła­nów, któ­rzy przy­byli jako wika­riu­sze. Witamy ks. Kop­czyń­skiego Grze­go­rza i ks. Zalewskiego …

ks. Andrzej Pikula19.08.2018r. XX Niedziela zwykła
ogloszenia 7

Niedziela 12.08.2018r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

XIX Nie­dziela zwy­kła We wto­rek wsp. św. Mak­sy­mi­liana Kolbe, w środę Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia NMP. Msze św. o godz. 9.oo, 10.30, 12.oo i 17.oo. Pod­czas wszyst­kich Mszy św. poświę­ce­nie ziół i zbóż. O godz. 10.30 uro­czy­ście poże­gnamy naszych Księży Wika­riu­szy: ks. …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 12.08.2018r.
P1370551-Edit

Niedziela 5.08.2018r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

XVIII Nie­dziela zwy­kła Jutro święto Prze­mie­nie­nia Pań­skiego, w czwar­tek św. Teresy Bene­dykty od Krzyża, w pią­tek św. Waw­rzyńca, w sobotę św. Klary. “Nie­dziela”. Ofiary:  bezim. 200 zł. ze Szkol­nej 13, bezim.  5 x 100. Ser­deczne “Bóg zapłać”. Pro­wa­dzimy prace przy kościele. …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 5.08.2018r.

29.07.2018r. XVII Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

W środę wsp. św. Alfonsa Marii Ligu­oriego, w sobotę św. Jana Vian­neya. W tym tygo­dniu przy­pada I Czwar­tek, Pią­tek i Sobota mie­siąca. Spo­wiedź codzien­nie kwa­drans przed Mszą św. i w pią­tek od godz. 16,30. “Wie­czer­nik Maryjny” w sobotę o godz. 17,oo. …

ks. Andrzej Pikula29.07.2018r. XVII Niedziela zwykła