nowe zycie 2018

Zaproszenie na Kurs Nowe Życie

admin Aktualności, Wspólnoty

  W imie­niu Wspól­noty Gali­lea ser­decz­nie zapra­szam na piękne reko­lek­cje o Bożej miło­ści. Kurs Nowe Życie to week­end spo­tka­nia z real­nie dzia­ła­ją­cym Bogiem, doświad­cze­nia Jego miło­ści, spoj­rze­nia razem z Nim na swoje życie i zyska­nia nowych per­spek­tyw i moż­li­wo­ści. Zapisy: …

adminZaproszenie na Kurs Nowe Życie
P1370551-Edit

Niedziela 18.03.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

V Nie­dziela Wiel­kiego Postu Jutro uro­czy­stość św. Józefa. Msze św. o godz. 7.oo, 10.30 i 17.oo W czwar­tek roz­po­czy­namy reko­lek­cje wiel­ko­postne. Pro­gram reko­lek­cji wiel­ko­post­nych: Czwar­tek godz. 17.oo — roz­po­czę­cie Pią­tek : Msze św. o godz. 7.oo, 9.oo dla dzieci, 10.30, 12.oo i …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 18.03.2018 r.
P1370551-Edit

Niedziela 11.03.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

IV Nie­dziela Wiel­kiego Postu W Wiel­kim Poście odpra­wiamy nabo­żeń­stwa pasyjne: Drogę Krzy­żową w pią­tek o godz. 15.30 dla dzieci i o 16.30 dla doro­słych, Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym w nie­dzielę o godz. 16.30. Zapra­szamy do udziału w tych nabo­żeń­stwach. Za …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 11.03.2018 r.
P1370551-Edit

Niedziela 04.03.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

III Nie­dziela Wiel­kiego Postu W Wiel­kim Poście odpra­wiamy nabo­żeń­stwa pasyjne: Drogę Krzy­żową w pią­tek o godz. 15.30 dla dzieci i o 16.30 dla doro­słych, Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym w nie­dziele o godz. 16.30. Spo­tka­nie KSM w ponie­dzia­łek po Mszy św. o …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 04.03.2018 r.
P1370551-Edit

Niedziela 25.02.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

II Nie­dziela Wiel­kiego Postu W tym tygo­dniu przy­pada I Czwar­tek, Pią­tek i Sobota mie­siąca. Spo­wiedź codzien­nie kwa­drans przed Mszą św. i w pią­tek pod­czas Drogi Krzy­żo­wej. W Wiel­kim Poście odpra­wiamy nabo­żeń­stwa pasyjne: Drogę Krzy­żową w pią­tek o godz. 15.30 dla dzieci …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 25.02.2018 r.
P1370551-Edit

Niedziela 18.02.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

I Nie­dziela Wiel­kiego Postu W czwar­tek Święto Kate­dry św. Pio­tra Apo­stoła. W pią­tek na Mszy św. o godz. 17.00 ośmiu chłop­ców złoży swoje przy­rze­cze­nia mini­stranc­kie i zosta­nie ofi­cjal­nie włą­czo­nych do służby litur­gicz­nej. Na tę uro­czy­stość zapra­szamy ich bli­skich i rodzi­ców oraz …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 18.02.2018 r.
P1370551-Edit

Niedziela 11.02.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

VI Nie­dziela zwy­kła Dzi­siaj, w Świa­towy Dzień Cho­rego, naszymi modli­twami ota­czamy cho­rych i cier­pią­cych. Dziś roz­po­czy­namy Tydzień Modlitw o Trzeź­wość Narodu. We wto­rek o godz. 17.oo zosta­nie odpra­wiona Msza św. odpu­stowa ku czci św. Walen­tego. Ser­decz­nie zapra­szamy. W Środę Popielcową …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 11.02.2018 r.
P1370551-Edit

Niedziela 04.02.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

V Nie­dziela zwy­kła W przy­szłą nie­dzielę będziemy obcho­dzić Świa­towy Dzień Cho­rego. W ponie­dzia­łek wsp. św. Agaty. Poświę­ce­nie soli w cza­sie Mszy św. o godz. 7.oo i 17.oo. We wto­rek św. Pawła Miki i Towa­rzy­szy, w sobotę św. Scho­la­styki. Zbiórka dla …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 04.02.2018 r.