ogloszenia 6

Niedziela 20.05.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

Zesła­nie Ducha Świę­tego Jutro święto NMP Matki Kościoła. Msze św. o godz. 7.00, 10.30 i 17.00., w czwar­tek Jezusa Chry­stusa Naj­wyż­szego i Wiecz­nego Kapłana,w sobotę św. Filipa Neri. W przy­szłą nie­dzielę na Mszy św. o godz. 10.30 Komu­nia św. Rocznicowa. …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 20.05.2018 r.
ogloszenia 7

Niedziela 13.05.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

Wnie­bo­wstą­pie­nie Pań­skie Jutro święto św. Macieja Apo­stoła, w środę św. Andrzeja Boboli. Dziś o godz. 10.30 Pierw­sza Komu­nia święta. Od jutra roz­po­czyna się tzw. Biały Tydzień i będzie trwał do czwartku włącz­nie. W sobotę zaś dzieci komu­nijne wyjadę na pielgrzymkę …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 13.05.2018 r.
ogloszenia 7

Niedziela 06.05.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

VI Nie­dziela Wiel­ka­nocy We wto­rek uro­czy­stość św. Sta­ni­sława Bp m. W przy­szłą nie­dzielę o godz. 10.30 I Komu­nia św. Spo­wiedź przed I Komu­nią w pią­tek od godz. 16.oo. Próba gene­ralna przed I Komu­nią w środę po Mszy św. o godz. 17.00. Spo­tka­nie organizacyjne …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 06.05.2018 r.
ogloszenia 7

Niedziela 29.04.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

V Nie­dziela Wiel­ka­nocy We środę  wsp. św. Ata­na­zego, w czwar­tek Uro­czy­stość NMP Kró­lo­wej Pol­ski, Msze św. jak w nie­dzielę. Msza św. za Ojczy­znę o godz. 10.30,  w pią­tek wsp. św. Flo­riana. Jutro dzień imie­nin Paste­rza Die­ce­zji i Pana Kościel­nego. Pamiętajmy …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 29.04.2018 r.
P1370551-Edit

Niedziela 22.04.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

IV Nie­dziela Wiel­ka­nocna czyli Dobrego Paste­rza Jutro Uro­czy­stość św. Woj­cie­cha, Bpa M, imie­niny ks. Woj­cie­cha. Msza św. w Jego inten­cji jutro o godz. 17,oo. Ser­decz­nie zapra­szamy! w środę św. Marka Ewan­ge­li­sty. W przy­szłą nie­dzielę po Mszy św. wie­czo­ro­wej kate­cheza przed …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 22.04.2018 r.

Msza święta w 100. rocznicę urodzin Kpt. Stanisława Biziora

admin Aktualności, Galeria

Sta­ni­sław Bizior – pseud. „Śmi­gło”, „Eam”, ppor. rez., żoł­nierz Związku Walki Zbroj­nej – AK i Zrze­sze­nia Wol­ność i Nie­za­wi­słość Uro­dził się 15 kwiet­nia 1918 r. w Szcze­brze­szy­nie, był synem Pawła i Kata­rzyny z d. Jóź­wia­kow­skiej. W 1940 r. wstą­pił do ZWZ, …

adminMsza święta w 100. rocznicę urodzin Kpt. Stanisława Biziora
P1370551-Edit

Niedziela 05.04.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

III Nie­dziela Wiel­ka­nocy Dziś roz­po­czyna się Ogól­no­pol­ski Tydzień Biblijny. Jutro o godz. 9.oo będzie cele­bro­wana Msza św. w inten­cji kapt. Sta­ni­sława Biziora  i Żoł­nie­rzy Wyklę­tych. w ramach obcho­dów 100 rocz­nicy odzy­ska­nie Nie­pod­le­gło­ści i w 100 rocz­nicę uro­dzin Kpt. Sta­ni­sława Biziora. Wszystkich …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 05.04.2018 r.
P1370551-Edit

Niedziela 08.04.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

II Nie­dziela Wiel­ka­nocy czyli Miło­sier­dzia Bożego Jutro Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skiego prze­nie­siona z Wiel­kiego Tygo­dnia. Msze św. o godz. 7.00, 10.30 i 17.00. Uro­czy­stość ta obcho­dzona jest jako Dzień Świę­to­ści Życia i Dzień Ducho­wej Adop­cji Dziecka Poczę­tego. Otoczmy modli­twą każde poczęte …

ks. Andrzej PikulaNiedziela 08.04.2018 r.
P1370551-Edit

02.04.2018r. Poniedziałek Wielkanocny

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Roz­po­czy­namy tzw. “Biały tydzień” — czyli oktawę Wiel­ka­nocy, która jet prze­dłu­że­niem świę­to­wa­nia pamiątki Zmar­twych­wsta­nia Pana Jezusa na cały tydzień. W pią­tek nie obo­wią­zuje post. Dziś taca na KUL. W tym tygo­dniu przy­pada I Czwar­tek, Pią­tek i Sobota mie­siąca. Spo­wiedź codzo­en­nie kwa­drans przed …

ks. Andrzej Pikula02.04.2018r. Poniedziałek Wielkanocny