Archiwa parafii

  • Księgi metry­kalne:

chrztów: 1826 — 1833, 1840 — 1848 i od r.1853
mał­żeństw od r. 1844
zmar­łych: 1846 — 1855 i od r. 1872

  • Kro­nika para­fialna od r. 1977.

Lista pro­bosz­czów:
ks. Miko­łaj Kiślicki,
ks. Jan Uni­kow­ski,
ks. Mar­cin Gosiew­ski,
ks. Jan Nepo­mu­cen Gra­bar­ski (do r. 1913),
ks. Andrzej Wadow­ski (1913 — 1931),
ks. J. Cie­ślicki,
ks. Sta­ni­sław Sze­pie­tow­ski,
ks. Wła­dy­sław Dzie­wul­ski,
ks. Józef Filipek

Powo­ła­nia z terenu para­fii:
ks. Cze­sław Bie­lec (archi­diec. lubel­ska),
ks. Bor­kow­ski Szcze­pan (Austria),
ks. Bor­kow­ski Wła­dy­sław (USA),
ks. Guzow­ski (diec. zielonogórsko-gorzowska),
ks. Witold Osta­szew­ski (archi­diec. lubel­ska),
ks. Wie­sław Rze­pecki,
ks. Roman Sawic,
ks. Zbi­gniew Sawicki (kap. WP),
ks. Piotr Szep­tuch,
ks. Andrzej Tra­czy­kie­wicz,
ks. Miro­sław Wnuk (diec zielonogórsko-gorzowska),
ks. Hen­ryk Wyrostkiewicz,

ks. Marek Pożdzik

ks. Wła­dy­sław Kogut

br. Jerzy Kuźma (SVD),
br. Cele­styn Dziuba (OFM),
s. Bar­bara Flis,
s. Bro­ni­sława Godzisz,
s. Maria Godzisz,
s. Maria Haciec,
s. Matylda Jóź­wiak,
s. Dorota Kor­kosz,
s. Elzbieta Surma.

Księża pocho­wani w Szcze­brze­szy­nie:
ks. Jan Nepo­mu­cen Gra­bar­ski,
ks. Andrzej Wadow­ski,
ks. Wła­dy­sław Dzie­wul­ski,
ks. Józef Jachuła

ks. Marek Pożdzik

ks. Wła­dy­sław Kogut

ks. Andrzej PikulaArchiwa parafii