9.12.2018r. II Niedziela Adwentu

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. W czwar­tek wsp. św. Łucji, w pią­tek św. Jana od Krzyża. Roraty odpra­wiamy w środę i sobotę o godz. 17,oo.
  2. We wto­rek o godz. 8,15 zosta­nie odpra­wiona uro­czy­sta Msza św. w inten­cji Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 1 z racji uro­czy­sto­ści patro­nal­nych Szkoły. Ser­decz­nie zapraszamy.
  3. Nie­dziela”.
  4. Ofiary: bezim. 200 zł., bezim. 100 zł. z opłat­ków: ul. Szkolna 3,5,9,11   710 zł. zebrał. p. Głąb Mariusz, Szkolna 17  825 zł. zebrała p. Kapu­śniak Zofia, Zamoj­ska do skrzy­żo­wa­nia, Lubel­ska, Pl. Kościuszki 865 zebrał p. Bizior Kon­rad, Osie­dle Brze­chwy, ul. Ogro­dowa, Osie­dle Ogro­dowa 852 zł. zebrała p. Har­kot Maria. Szpe­rówka 850 zebrali p. Samu­lak Wie­sław i p. Flis Ste­fan, z Trę­bac­kiej        Komor­nik  Bogu­sław  230 zł., z Roz­ło­pów 635 zł. zebrał p. Godzisz Sta­ni­sław.  Za wszyst­kie ofiary oraz ich zebra­nie skła­damy ser­deczne “Bóg zapłać”. Prze­zna­czamy je na ele­wa­cję kościoła. Można jesz­cze nabyć opła­tek przy wyj­ściu z kościoła lub w zakrystii.
  5. Dziś zbiórka ofiar do puszki na “Fun­dusz Pomocy Kościo­łowi na Wschodzie”.
  6. W przy­szłą nie­dzielę o godz. 16,oo odbę­dzie się opła­tek na Pl. Kościuszki. Ser­decz­nie zapraszamy.
ks. Andrzej Pikula9.12.2018r. II Niedziela Adwentu