9.06.2019r. Zesłanie Ducha Świętego

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. Jutro święto NMP Matki Kościoła. Msze św. o godz. 7,oo, 10,30 i 17,oo.
  2. W środę 20 rocz­nica pobytu Ojca św. w Zamo­ściu. W tym dniu wspo­mi­namy bł. ks. Pisar­skiego Zyg­munta i Sta­ro­wiej­skiego Sta­ni­sława, męczen­ni­ków II wojny świa­to­wej, zwią­za­nych z naszą Die­ce­zją. Obcho­dzimy rów­nież Die­ce­zjalny V Dzień Osób Niepełnosprawnych.
  3. W czwar­tek święto Jezusa Chry­stusa Naj­wyż­szego i Wiecz­nego Kapłana. Nabo­żeń­stwo Fatim­skie o godz. 17,oo.
  4. W przy­szłą nie­dzielę suma odpu­stowa o godz. 12,oo.
  5. Pro­simy para­fian z ul. Zamoj­skiej o przy­go­to­wa­nie ołta­rzy na Boże Ciało.
  6. Dziś zbiórka do puszki na świą­ty­nię Opatrz­no­ści Bożej.
  7. Ofiary: rodzice mło­dzieży od bierz­mo­wa­nia 1000 zł. Ser­deczne “Bóg zapłać”.
  8. Nie­dziela”.
  9. Zatrud­nimy organistę.
ks. Andrzej Pikula9.06.2019r. Zesłanie Ducha Świętego