P1370551-Edit

Niedziela 8.10.2017 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

XXVII Nie­dziela zwykła

  1. W ponie­dzia­łek wsp. bł.Wincentego Kadłubka, w pią­tek bł. Hono­rata Koźmińskiego.
  2. Dziś obcho­dzimy XVII Dzień Papie­ski. Zbiórka do puszki na Fun­dusz Sty­pen­dialny  “Dzieło Nowego Tysiąc­le­cia”. Oko­licz­no­ściowa aka­de­mia odbę­dzie się w przy­szłą nie­dzielę o godz. 10.30 w wyko­na­niu uczniów Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 1.
  3. W pią­tek o godz. 17.00 zbiórka mini­stran­tów starszych.
  4. W sobotę o godz. 17.00 Msza święta, po któ­rej będzie nabo­żeń­stwo uwiel­bie­nia. Ser­decz­nie zapraszamy.
  5. W sobotę, 14 paź­dzier­nika Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej. W modli­twach pamię­tajmy o nauczycielach.
  6. Na ołta­rzach bocz­nych wyło­żone są karty wypo­min­kowe. Róża­niec wypo­min­kowy będzie przez cały listo­pad o godz. 16.30.
  7. Prasa: Nie­dziela” z dodat­kiem “Nowenna Pom­pe­jań­ska”, “Miłuj­cie się”.
  8. Ofiary: bezim. 2 x 500 zł., rodzina Godzi­szów 50 zł. Ser­deczne “Bóg zapłać”. Ofiary prze­zna­czamy na kon­ser­wa­cję ołta­rza w bocz­nej kaplicy.
ks. Andrzej PikulaNiedziela 8.10.2017 r.