P1370551-Edit

Niedziela 08.04.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

II Nie­dziela Wiel­ka­nocy czyli Miło­sier­dzia Bożego

 1. Jutro Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skiego prze­nie­siona z Wiel­kiego Tygo­dnia. Msze św. o godz. 7.00, 10.30 i 17.00. Uro­czy­stość ta obcho­dzona jest jako Dzień Świę­to­ści Życia i Dzień Ducho­wej Adop­cji Dziecka Poczę­tego. Otoczmy modli­twą każde poczęte dziecko i jego rodziców.
 2. Dziś o godz. 12.00 Msza św. na cmen­ta­rzu. W tym cza­sie nie będzie Mszy św. w kościele parafialnym.
 3. Dziś o godz. 17.00 Msza św. z modli­twą o uzdro­wie­nie. W zakry­stii można zama­wiać inten­cję na Mszę św. zbiorową.
 4. Dziś o godz. 15,30 w Domu Kul­tury odbę­dzie się spo­tka­nie par­la­men­ta­rzy­stów, woje­wody Czarnka, Agen­cji Rol­nej, PGE i innych. Wszy­scy są zaproszeni.
 5. W ponie­dzia­łek 9 kwiet­nia po Mszy św. o godz. 17.00 ostat­nie spo­tka­nie for­ma­cyjne dla rodzi­ców dzieci komu­nij­nych w salce przy ul. Zamojskiej.
 6. Pierw­sza próba przed I Komu­nią św. w pią­tek po Mszy św. o godz. 17.00. Przy­po­mi­namy o dostar­cze­niu aktów chrztu dzieci, które były chrzczone poza naszą parafią.
 7. W sobotę o godz. 17.00 Msza św. a po niej nabo­żeń­stwo uwiel­bie­nia. Ser­decz­nie zapraszamy.
 8. Ofiary: bezim. 100 zł.
 9. Nie­dziela.
 10. Dziś puszka na Cari­tas. “Bóg zapłać” za zło­żone ofiary.
 11. Mamy nadzieję w kwiet­niu ukoń­czyć pro­jekt reno­wa­cji ele­wa­cji kościoła.
ks. Andrzej PikulaNiedziela 08.04.2018 r.