7.07.2019r. XIV Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. Jutro wsp. św. Jana z Dukli, w czwar­tek św. Bene­dykta, w pią­tek św. Bru­nona Boni­fa­cego z Kwer­furtu, w sobotę św. Andrzeja Świe­rada i Benedykta.
  2. W sobotę o godz. 17,oo “Nabo­żeń­stwo Fatimskie”.
  3. W przy­szłą nie­dzielę poświę­ce­nie pojaz­dów po każ­dej Mszy św. Misjo­na­rze pro­szą o 1 grosz za prze­je­chany kilo­metr. Ofiary zło­żone przy tej spo­sob­no­ści prze­zna­czone są na misje.
  4. Nie­dziela”.
  5. Ofiary: Wypych Kry­styna 100 zł., bezim. 300 zł. Za ofiary skła­damy ser­deczne “Bóg zapłać”. Przy­go­to­wu­jemy się do prac przy wieży kościoła. Prze­wi­dy­wany koszt to 200 tys. zł. Chciał­bym aby­śmy mieli przy­naj­mniej 1/4 kwoty aby­śmy mogli kon­ty­nu­ować prace.
  6. W ostat­nim cza­sie zmarli: Bie­lecka Bro­ni­sława, Wacho­wicz Maria i Konsz­to­wicz Teresa. Wieczny odpo­czy­nek racz im dać, Panie. Śp. Konsz­to­wicz Teresa miała przed śmier­cią życze­nie aby nie kupo­wać kwia­tów i wień­ców na jej pogrzeb tylko ude­ko­ro­wać kościół i zama­wiać Msze św. w jej inten­cji. Zachę­camy do zama­wia­nia Mszy św. w inten­cji zmar­łych zamiast kupo­wa­nia kwia­tów, wień­ców i zni­czy. Koszty wywozu śmieci znacz­nie wzro­sły, dla­tego zużyte zni­cze i śmieci  z grobu każdy zabiera do domu. Pamię­taj­cie też o ochro­nie śro­do­wi­ska w któ­rym żyjemy. Te śmieci trzeba zuty­li­zo­wać tzn. w więk­szo­ści spa­lić. Gdyby prze­zna­czyć te pie­nią­dze, które wyda­jemy na kwiaty, wieńce i zni­cze to my byli­by­śmy samo­wy­star­czalni przy kon­ser­wa­cji zabyt­ków. Jest to kwota ok. miliona zł. w skali 10 lat. Pomy­śl­cie zanim kupi­cie kwiaty czy wińce. Zmar­łego można uczcić znacz­nie lepiej, poprzez modlitwę.
ks. Andrzej Pikula7.07.2019r. XIV Niedziela zwykła