7.04.2019r. V Niedziela Wielkiego Postu

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. Dziś po Mszach św. H\harcerki sprze­dają palmy. Dochód jest prze­zna­czony na zakup mun­dur­ków har­cer­skich. Pro­simy o wspar­cie tego przedsięwzięcia.
  2. Zbiórki mini­stran­tów w środy i czwartki po Mszy św. wieczorowej.

2. W nie­dzielę Pal­mową poświę­ce­nie palm na każ­dej Mszy św. Uro­czy­sta pro­ce­sja z pal­mami o godz. 10,30 wokół Pl. Kościuszki.

  1. Wyjazd do cho­rych 17.04.  od godz. 14,oo. Przyj­mu­jemy zgło­sze­nia w zakrystii.
  2. Są do naby­cia: “Nie­dziela”, pas­cha­liki i baranki.
  3. Jest wysta­wiona puszka na kwiaty do Grobu Pań­skiego przy wej­ściu do kościoła.
  4. W ostat­nim cza­sie zmarła śp. Pupiec Wie­sława. Wieczny odpo­czy­nek racz jej dać Panie.

 

ks. Andrzej Pikula7.04.2019r. V Niedziela Wielkiego Postu