P1370551-Edit

Niedziela 7.01.2017 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

Święto Chrztu Pańskiego

  1. Dziś koń­czymy w litur­gii okres Naro­dze­nia Pań­skiego, cho­ciaż kolędy śpie­wamy tra­dy­cyj­nie do 2 lutego.
  2. W przy­szłą nie­dzielę o godz. 10.30 Jasełka w wyko­na­niu dzieci z Przed­szkola Samorządowego.
  3. W ponie­dzia­łek po Mszy św. o godz. 17.30 w salce przy ul. Zamoj­skiej, spo­tka­nie for­ma­cyjne dla Rodzi­ców dzieci komu­nij­nych — grupa A.
  4. W sobotę po Mszy św. o godz. 17.00 nabo­żeń­stwo uwiel­bie­nia — ser­decz­nie zapraszamy.
  5. W przy­szła nie­dzielę przy­pada Świa­towy Dzień Migranta i Uchodźcy.
  6. Nie­dziela”.
  7. Ofiary: bezim. 1 x 200, 12 x 100, 4 x 50, 1 x 30, Roz­łopy 490 zł. Ofiara wpły­nęła w drugą nie­dzielę Adwentu. Zebrał p. Godzisz Sta­ni­sław. Za opóź­nie­nie w poda­niu do wia­do­mo­ści ser­decz­nie prze­pra­szamy.  Za wszyst­kie ofiary skła­damy ser­deczne “Bóg zapłać.
ks. Andrzej PikulaNiedziela 7.01.2017 r.