6.10,2019r. XXVII Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. Jutro wsp. NMP Różańcowej.
  2.  Z ini­cja­tywy bur­mi­strza p. Mateja Hen­ryka na cmen­ta­rzu trwają prace przy utwar­dza­niu głów­nej alejki. Skła­dam bar­dzo ser­deczne podzię­ko­wa­nie Radzie Mia­sta Szcze­brze­szyna z jej prze­wod­ni­czą­cym p. Zło­mań­czu­kiem na czele. Dzię­kuje p. Bur­mi­strzowi za pod­ję­cie ini­cja­tywy. Dzię­kuję wszyst­kim miesz­kań­com Gminy. Inwe­sty­cja jest finan­so­wana ze środ­ków Gminy.
  3. W przy­szłą nie­dzielę XIX Dzień Papie­ski. Zbiórka do puszki na Fun­dusz Sty­pen­dialny “Dzieło Nowego Tysiąc­le­cia”. O godz. 10,3o Szkoła Pod­sta­wowa nr 1 przed­stawi pro­gram okolicznościowy.
  4. W przy­szłą nie­dzielę rów­nież wybory do Par­la­mentu. Zachę­camy do udziału w wybo­rach i gło­so­wa­nia na kan­dy­da­tów wyzna­ją­cych war­to­ści ewangeliczne.
  5. Nie­dziela”.
  6. Ofiary: bezim. 3 x 100 zł. Ser­deczne “Bóg zapłać” za zło­żone ofiary.
  7. Dziś zbiórka do puszki na Caritas.
  8. Zmarła śp. Bzdyra Janina. Pogrzeb dziś o godz. 14,oo. Wieczny odpo­czy­nek racz jej dać, Panie.
ks. Andrzej Pikula6.10,2019r. XXVII Niedziela zwykła