P1370551-Edit

Niedziela 05.11.2017r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

XXXI Nie­dziela zwykła

 1. Dziś o godz. 12.00 będziemy cele­bro­wać Mszę św. odpu­stową na cmen­ta­rzu para­fial­nym ku czci św. Leonarda. W tym cza­sie nie będzie Mszy św. w kościele parafialnym.
 2. Dziś po Mszy św. o godz. 10.30 zmiana tajem­nic różańcowych.
 3. W czwar­tek święto poświę­ce­nie Bazy­liki na Late­ra­nie, w pią­tek św. Leona Wiel­kiego, pap., w sobotę św. Marcina.
 4. W sobotę przy­pada Naro­dowe Święto Nie­pod­le­gło­ści. Msza św. za Ojczy­znę o godz. 10.30 z udzia­łem Władz mia­sta i gminy. Pro­gram oko­licz­no­ściowy przy­go­to­wuje Szkoła Pod­sta­wowa nr 3 im Róży Zamoj­skiej. Ser­decz­nie zapraszamy!
 5. Otrzy­ma­li­śmy dota­cję z Urzędu Mia­sta na kon­ser­wa­cję ołta­rza w wys. 20 tys. zł. Bar­dzo ser­decz­nie dziękujemy!
 6. W listo­pa­dzie codzien­nie o godz. 16.30 odma­wiamy róża­niec za zmar­łych pole­co­nych w wypo­min­kach. Przyj­mu­jemy na wypominki.
 7. Zbiórka mini­stran­tów młod­szych w pią­tek. Począ­tek — Msza św. o godz. 17.00.
 8. Nabo­żeń­stwo uwiel­bie­nia w sobotę o godz. 17.00 — ser­decz­nie zapraszamy.
 9. Spo­tka­nie for­ma­cyjne dla Rodzi­ców dzieci I komu­nij­nych w tym mie­siącu: Grupa A — ponie­dzia­łek, 13 listo­pada po Mszy św. o godz. 17.00, Grupa B — ponie­dzia­łek, 20 listo­pada po Mszy św. o godz. 17.00. Miej­sce spo­tka­nia — salka w domu para­fial­nym przy ul. Zamojskiej.
 10. W sobotę nasi mini­stranci brali udział w roz­gryw­kach rejo­no­wych w piłce noż­nej halo­wej. Chłopcy w kate­go­rii wie­ko­wej klas IIIIV dotarli aż do pół­fi­na­łów. Ser­decz­nie gra­tu­lu­jemy. Przy­po­mi­namy o moż­li­wo­ści dołą­cze­nia do Litur­gicz­nej Służby Ołtarza.
 11. Prasa: “Nie­dziela”, kalen­da­rze KRZ po 7 zł.
 12. Ofiary:  bez­i­mien­nie 2 x 200 zł., 5 x 100 zł., z Par­ty­zan­tów i bocz­nych 600 zł. Ser­deczne “Bóg zapłać” za zło­żone ofiary oraz ich zebra­nie. Ofiary prze­zna­czamy na kon­ser­wa­cję ołtarza.
 13. Ogło­sze­nie Policji.
 14. W ostat­nim cza­sie zmarli: Char­kot Cze­sław i Cha­naka Helena. Wieczny odpo­czy­nek racz im dać, Panie.
ks. Andrzej PikulaNiedziela 05.11.2017r.