5.05.2019r. III Niedziela Wielkanocy

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. Jutro święto .św. Filipa i Jakuba Apo­sto­łów, w środę św. Sta­ni­sława, Bp m.
  2. Dziś roz­po­czyna Ogól­no­pol­ski Tydzień Biblijny.
  3. Próby przed Pierw­szą Komu­nią św. codzien­nie od ponie­działku do piątku po Mszy św. wie­czo­ro­wej. Pro­simy aby uczest­ni­czyć we Mszy św. Spo­wiedź dla dzieci i rodzi­ców w pią­tek od godz. 16,15.
  4. Spo­tka­nie kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia za tydzień w nie­dzielę 12.05. po Mszy sw.o godz. 17,oo.
  5. Nie­dziela”.
  6. Para­fia prze­strzega prze­pi­sów o ochro­nie danych oso­bo­wych tzw. RODO.
  7. W maju odpra­wiamy nabo­żeń­stwa majowe codzien­nie po Mszy św. wieczorowej.
  8. Wywóz śmieci podro­żał. Tona śmieci kosz­tuje 490 zł. Nie mamy pie­nię­dzy aby kon­ty­nu­ować tę formę utrzy­ma­nia porządku na cmen­ta­rzu. W związku z tym zużyte zni­cze i śmieci z grobu każdy zabiera do domu i nie wysy­puje na śmiet­nik cmen­tarny. Śmieci powstałe przy oka­zji pogrzebu ma obo­wią­zek  zabrać  rodzina. Mogą rów­nież zabrać je ci któ­rzy kupili wieńce lub zni­cze. Nie wolno spa­lać śmieci przy cmen­ta­rzu. Zachę­camy do zama­wia­nia Mszy św. w inten­cji zmar­łego zamiast kupo­wa­nia zni­czy i wieńców.
ks. Andrzej Pikula5.05.2019r. III Niedziela Wielkanocy