P1370551-Edit

Niedziela 04.03.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

III Nie­dziela Wiel­kiego Postu

 1. W Wiel­kim Poście odpra­wiamy nabo­żeń­stwa pasyjne: Drogę Krzy­żową w pią­tek o godz. 15.30 dla dzieci i o 16.30 dla doro­słych, Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym w nie­dziele o godz. 16.30.
 2. Spo­tka­nie KSM w ponie­dzia­łek po Mszy św. o godz. 17.00 w salce przy ul. Zamoj­skiej. Ser­decz­nie zapra­szamy mło­dzież od 14 do 30 roku życia.
 3. W sobotę o godz. 17.00 Msza św. i nabo­żeń­stwo uwiel­bie­nia — ser­decz­nie zapraszamy.
 4. W przy­szłą nie­dzielę na Mszy św. o godz. 10.30 poświę­ce­nie i roz­da­nie ksią­że­czek do nabo­żeń­stwa dla dzieci komunijnych.
 5. W przy­szłą nie­dzielę nasze har­cerki będą przed kościo­łem sprze­da­wały ciastka. Dochód prze­zna­czony jest na potrzeby zastępu.
 6. Kate­chezy przed­mał­żeń­skie w naszej para­fii odbędą się 13 i 20 marca — tj. w drugi i trzeci wto­rek mie­siąca, o godz. 17.30 w salce przy ul. Zamojskiej.
 7. Dyrek­cja Przed­szkola Samo­rzą­do­wego w Szcze­brze­szy­nie infor­muję, że roz­po­częły się zapisy dzieci do przed­szkola i potrwają do 21 marca.
 8. Nie­dziela”
 9. Ofiary: bezim.100 zł.
 10. Zapo­wie­dzi przed­ślubne: Bator­ski Damian kawa­ler ze Szcze­brze­szyna par. tut. i Wój­to­wicz Daria panna z Boda­czowa zpo­wiedź I.
 11. W ostat­nim tygo­dniu zmarł śp. Haj­sce­wicz Krzysz­tof. Wieczny odpo­czy­nek racz mu dać, Panie.
ks. Andrzej PikulaNiedziela 04.03.2018 r.