31.03.2019r. IV Niedziela Wielkiego Postu

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. W tm tygo­dniu przy­pada Pierw­szy Czwar­tek, Pią­tek i Sobota miesiąca.
  2.  Spo­wiedź codzien­nie kwa­drans przed Mszą św. i w pią­tek o 15,15 i pod­czas Drogi Krzy­żo­wej, Wie­czer­nik Maryjny w sobotę o godz. 17,oo.
  3. W Wiel­kim Poście odpra­wiamy nabo­żeń­stwa pasyjne: w pią­tek Drogę Krzy­żową o godz. 15,30  i o godz. 16,30.
  4. W czwar­tek zbiórka min­stran­tów po Mszy św. wieczorowej.
  5. Są do naby­cia: “Nie­dziela”, pas­cha­liki i baranki wiel­ka­nocne po 6 zł. Kto może wes­przeć die­ce­zjalną Cari­tas to prosimy.
  6. Na cmen­ta­rzu  zostały roz­sta­wione pojem­niki na śmieci. Pro­simy sor­to­wać śmieci. Pla­stiki i szkło wrzu­cać do odpo­wied­nich pojemników.Śmieci powstałe z żywych kwia­tów należy skła­dać do bok­sów do tego prze­zna­czo­nych. Nie wrzu­cać do pojem­ni­ków. Śmieci podro­żały pra­wie o 40 %. Każdy z was otrzy­mał taką infor­ma­cję od Przed­się­bior­stwa Gospo­darki Komu­nal­nej. Wywóz tony śmieci kosz­tuje 500 zł. Przy oka­zji pogrze­bów pro­simy zama­wiać Msze św. zamist kupo­wać kwiaty lub wieńce.
ks. Andrzej Pikula31.03.2019r. IV Niedziela Wielkiego Postu