30.12.2018r. Niedziela Świętej Rodziny

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. Jutro o godz. 17.oo uro­czy­ste zakoń­cze­nie Sta­rego Roku z nie­szpo­rami i spra­woz­da­niem za koń­czący się rok.
  2. We wto­rek Uro­czy­stość Świę­tej Boże Rodzi­cielki. Msze św.  o godz. 9,oo, 10,30, 12,oo i 17,oo. Nie ma Mszy św. o godz. 7,oo.
  3. W tym tygo­dniu przy­pada Pierw­szy Czwar­tek, Pią­tek i Sobotę mie­siąca. Spo­wiedź codzien­nie kwa­drans przed Mszą św. i w pią­tek od godz. 16,30.
  4. W przy­szłą nie­dzielę Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skiego. Jasełka o godz. 10,30 w wyko­na­niu SP1. Zapra­szamy. Taca na misje. Poświę­ce­nie kredy i kadzidła.
  5. W ostat­nim cza­sie zmarli: Chmiel Bole­sław, Chwiej­czak Wie­sław, Hysa Marianna i Szy­mań­ski Alek­san­der — pogrzeb jutro o godz. 14,oo ze Zwie­rzyńca. Bulak Marianna — pogrzeb jutro o godz. 12,oo. Wieczny odpo­czy­nek racz im dać, Panie.
ks. Andrzej Pikula30.12.2018r. Niedziela Świętej Rodziny