P1370551-Edit

Niedziela 30.07.2017r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

XVII Nie­dziela zwykła

  1. Jutro wspo­mi­namy św. Igna­cego Loy­oli, we wto­rek św. Alfonsa Marii Ligu­oriego, w pią­tek św. Jana Marii Vianneya.
  2. Wczo­raj zakoń­czy­li­śmy nawie­dze­nie Krzyża św. Jana Pawła II. Skła­damy ser­deczne podzię­ko­wa­nie za przy­go­to­wa­nie tej Uro­czy­sto­ści. Panu kościel­nemu Maria­nowi wraz z Mał­żonką za przy­go­to­wa­nie wystroju kościoła, Panu orga­ni­ście i Paniom kate­chet­kom za zaan­ga­żo­wa­nie i czynne uczest­nic­two, Litur­gicz­nej Służ­bie Ołta­rza, Orkie­strze, Poli­cji, Legio­nowi Maryi, Gali­lei, Gru­pie Uwiel­bie­nia i wszyst­kim Para­fia­nom za piękny udział.
  3. W tym tygo­dniu przy­pada I Czwar­tek, Pią­tek i Sobota mie­siąca. Spo­wiedź kwa­drans przed każdą Mszą św. w pią­tek od godz. 16.30. W sobotę o godz. 17.00 “Wie­czer­nik Maryjny”.
  4. W sierp­niu wspo­mi­namy wiel­kie zwy­cię­stwa i porażki pol­skiego oręża. W sierp­niu modlimy się o trzeź­wość naszego narodu. Wielu z nas podej­muje wstrze­mięź­li­wość od alkoholu.
  5. W środę został ukoń­czony remont i stro­je­nie orga­nów. Bra­kuje nam 10 tys. zł. do zapła­ce­nia. Pro­simy wier­nych o wspar­cie tej inwe­sty­cji. Rad­nych pro­simy aby prze­szli w swo­ich rejo­nach i zebrali po 30 zł. od rodziny. Liczymy rów­nież na ofiary indy­wi­du­alne. Przed nami kon­ser­wa­cja ołta­rza bocz­nego , ele­wa­cja i cmentarz.
  6. We środę 2 sierp­nia  ok. godz. 17.00 przy­bę­dzie do nas Pie­sza Piel­grzymka na Jasną Górę. Pro­simy Para­fian o przy­ję­cie Piel­grzy­mów na nocleg.
  7. Nie­dziela”.
  8. Ofiary: z Par­ty­zan­tów i bocz­nych 350 zł. Ser­deczne “Bóg zapłać” za ofiary oraz ich zebranie.
  9. Ogło­sze­nie o Mammografi.
  10. W ostat­nim cza­sie zmarli: Krze­szow­ski Wie­sław; Węglow­ska Mag­da­lena z Roz­ło­pów, pogrzeb dziś o godz. 13.00; Gre­go­re­wicz Jan, pogrzeb we wto­rek o godz. 10.00

 

ks. Andrzej PikulaNiedziela 30.07.2017r.