P1370551-Edit

Niedziela 03.12.2017 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

I Nie­dziela Adwentu

  1. Dziś I Nie­dziela Adwentu. Roz­po­czy­namy Nowy Rok Kościelny.
  2. W Adwen­cie odpra­wiamy Roraty w środę i w sobotę o godz. 17.oo.
  3. Dziś na Mszy św. o godz. 10.30 poświę­ce­nie meda­li­ków dla dzieci przy­go­to­wu­ją­cych się do I Komu­nii świętej.
  4. W środę wspo­mnie­nie św. Miko­łaja, patrona naszej para­fii. Msza św. odpu­stowa o godz. 17.oo, w czwar­tek wspo­mnie­nie św. Ambro­żego bpa, w pią­tek Uro­czy­stość Nie­po­ka­la­nego Poczę­cia NMP. Msze św. o godz. 7.oo, 8.oo — szkolna w święto patrona Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 1, następne Msze św. o godz. 10.30 i 17.oo.
  5. W tym tygo­dniu przy­pada Pierw­szy Czwar­tek miesiąca.
  6. Nabo­żeń­stwo uwiel­bie­nia w tym mie­siącu prze­ło­żone na 3 sobotę mie­siąca tj. 16 grudnia.
  7. Jeśli do kogoś nie dotarli  Radni z opłat­kiem to można  nabyć opła­tek przy wyj­ściu z kościoła lub w zakry­stii. Ofiary prze­zna­czamy na ołtarz.
  8. Nie­dziela”. i świece Caritas.
  9. W przy­szłą nie­dzielę zbiórka do puszki na “Fun­dusz Pomocy Kościo­łowi na Wschodzie”.
  10. W ostat­nim cza­sie zmarł Gon­tarz Józef. Wieczny odpo­czy­nek racz mu dać, Panie.
ks. Andrzej PikulaNiedziela 03.12.2017 r.