3.11.2019r. XXXI Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. W ponie­dzia­łek wsp. św. Karola Boro­me­usza, w sobotę Rocz­nica Poświę­ce­nia Bazy­liki na Lateranie.
  2. W przy­szłą nie­dzielę o godz. 10,30 z oka­zji Święta Nie­pod­le­gło­ści przed­stawi pro­gram oko­licz­no­ściowy Szkoła Pod­sta­wowa nr 3, a 11 listo­pada o godz. 10,30 Dom Kul­tury zapre­zen­tuje pro­gram z racji Święta Niepodległości.
  3. W listo­pa­dzie o godz. 16,30 odma­wiamy róża­niec za zmar­łych pole­co­nych w wypo­min­kach. Przyj­muje na wypominki.
  4. Nie­dziela”, kalen­da­rze KRZ.
  5. Ofiary: bezim. 100 zł.
  6. Kwe­sta na zabytki 1063 zł. Ser­deczne “Bóg zapłać za ofiary i kwe­sto­wa­nie. Kwe­sto­wali Gali­lea, mło­dzież z SP 3, Cari­tas, KSM. Będziemy mogli wyciąć drzewo zagra­ża­jące bez­pie­czeń­stwu przy kościele na cmentarzu.
  7. Zmarła śp. Surma Irena. Wieczny odpo­czy­nek racz jej dać, Panie.
ks. Andrzej Pikula3.11.2019r. XXXI Niedziela zwykła