P1370551-Edit

Niedziela 03.09.2017 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

XXII Nie­dziela zwykła

  1. Jutro o godz.8.oo zosta­nie odpra­wiona Msza św. na roz­po­czę­cie Roku szkol­nego. Ser­decz­nie zapra­szamy dzieci, mło­dzież, rodzi­ców, nauczy­cieli i wychowawców.
  2. W pią­tek przy­pada Uro­czy­stość Naro­dze­nia NMP. Msze św. o godz. 7.oo, 10.30 i 17.oo. Poświę­ce­nie ziarna siew­nego na każ­dej Mszy św. Na Mszy św. o godz. 17.00 doko­namy aktu zawie­rze­nia Matce Bożej naszej para­fii i nas samych.
  3. W przy­szłą nie­dzielę Dożynki. Msza św. o godz. 12.oo na Placu Kościuszki. Nie ma Mszy św. o godz. 12.oo w kościele. W związku z tym chrzty odbędą się o godz. 10.30.
  4. W sobotę o godz. 17.00 Msza święta i nabo­żeń­stwo uwiel­bie­nia. Ser­decz­nie zapraszamy.
  5. Nie­dziela”. Do tego numeru został dołą­czony obra­zek Matki Boskiej Czę­sto­chow­skiej upa­mięt­nia­jący 300 — lecie koro­na­cji obrazu jasnogórskiego.
  6. Pań­stwo Woj­czu­ko­wie ufun­do­wali dwa ornaty maryjne dla naszego kościoła. Skła­damy im bar­dzo ser­deczne “Bóg zapłać”.
  7. Ofiary: 50 zł. na organy, p. Woj­czu­ko­wie — dwa ornaty maryjne.
  8. W przy­szłą nie­dzielę taca na WSD naszej Diecezji.
ks. Andrzej PikulaNiedziela 03.09.2017 r.