ogloszenia 7

Niedziela 03.06.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

IX Nie­dziela zwykła

  1. We wto­rek przy­pada wsp. św. Boni­fa­cego, w pią­tek Uro­czy­stość Naj­święt­szego Serca Pana Jezusa — Msze św. o godz. 7.00 i 17.00, w sobotę Nie­po­ka­la­nego Serca Naj­święt­szej Maryi Panny.
  2. W czwar­tek o godz. 17,oo zakoń­cze­nie oktawy Bożego Ciała, poświę­ce­nie wian­ków i bło­go­sła­wień­stwo małych dzieci. Dzię­ku­jemy Para­fia­nom z ze Szkol­nej 15, Trę­bac­kiej i Brze­chwy za przy­go­to­wa­nie ołta­rzy na Boże Ciało i pro­simy o przy­go­to­wa­nie kapli­czek na zakoń­cze­nie oktawy. W inten­cji Para­fian przy­go­to­wu­ją­cych ołta­rze zosta­nie odpra­wiona Msza św. w przy­szłą nie­dzielę o godz. 12.oo. Szcze­gólne podzię­ko­wa­nie skła­damy p. Bubi­łek Annie za pomoc w przy­go­to­wa­niu ołtarzy.
  3. W sobotę o godz. 17.00 Msza święta a po niej Nabo­żeń­stwo uwiel­bie­nia — ostat­nie przed wakacjami.
  4. W pią­tek zosta­nie prze­pro­wa­dzona zbiórka maku­la­tury na rzecz misji. Pro­simy skła­dać maku­la­turę przed pierw­szym gara­żem. “Bóg zapłać” za pomoc misjom. Odbiór zebra­nej maku­la­tury nastąpi w sobotę.
  5. W przy­szłą nie­dzielę o godz. 11,30 z kościoła św.Michała Archa­nioła w Zamo­ściu roz­pocz­nie się Marsz dla Życia i Rodziny i zakoń­czy się na Rynku Wiel­kim kon­cer­tem. Zachę­camy do wzię­cia udziału.
  6. 10 czerwca na Rynku w Szcze­brze­szy­nie odbę­dzie się kon­cert dla cho­rej Kingi Cybuli, pocho­dzą­cej z Niedzielisk.
  7. Bada­nia mam­mo­gra­ficzne odbędą się 8 czerwca . Szcze­góły na pla­ka­cie na tablicy ogłoszeń.
  8. Ofiary: Rodzice dzieci pierw­szo­ko­mu­nij­nych 880 zł. Ser­deczne “Bóg zapłać”.
  9. Nie­dziela”.
  10. Zmarł śp. Paluch Wie­sław. Pogrzeb jutro o godz. 14.30. Wieczny odpo­czy­nek racz mu dać, Panie.
ks. Andrzej PikulaNiedziela 03.06.2018 r.