3.03.2019r. VIII Niedziela zawykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1.  W Środę Popiel­cową roz­po­czy­namy Wielki Post. Msze św. w Popie­lec o godz. 7,oo, 10,30 i 17,oo z posy­pa­niem głów popio­łem. W Środę Popiel­cową obo­wią­zuje post ści­sły, tj. post jako­ściowy i ilo­ściowy. Obo­wią­zuje on wszyst­kich, któ­rzy ukoń­czyli 18– rok życia do roz­po­czę­cia 60-tego roku życia. Sama wstrze­mięź­li­wość obo­wią­zuje wszyst­kich, któ­rzy roz­po­częli 14-ty rok życia.
  2. W Wiel­kim Poście odpra­wiamy nabo­żeń­stwa pasyjne: Drogę Krzy­żową w piątki o godz. 15,30 z udzia­łem dzieci i 16,30 dla doro­słych i Gorz­kie Żale w nie­dzielę o godz. 16,30.
  3. W sobotę o godz. 9,oo zbiórka mini­stran­tów, w nie­dzielę spo­tka­nie rodzi­ców przed I Komu­nią św. po Mszy św. o godz. 10,30 w salce katechetycznej.
  4. Wspól­nota Zmar­twych­wsta­łego Chry­stusa Gali­lea zapra­sza na reko­lek­cje ewan­ge­li­za­cyjne — kurs Nowe Życie, które odbędą się w dniach 22.03. od godz. 18,oo do 24 .03. do godz. 13,oo w Domu Piel­grzyma przy para­fii Zawia­sto­wa­nia NMP w Toma­szo­wie Lubel­skim. Koszt 110 zł. od osoby z noc­le­giem i 90 zł. bez noc­legu. Szcze­góły na tablicy ogłoszeń.
  5. Zostało zmo­der­ni­zo­wane nagło­śnie­nie. Koszt tej inwe­sty­cji wynosi 7 tys. zł. Pro­simy o ofiary.
  6. Nie­dziela”.
  7. Kurs przed­mał­żeń­ski odbę­dzie się w dniach 9.03 i 16.03.2019r o godz. 17,30 w salce kate­che­tycz­nej w Domu Para­fial­nym przy ul. Zamoj­skiej 20.
  8. Ofiary: bezim. 100 zł. Ser­deczne “Bóg zapłać”.
  9. W ostat­nim cza­sie zmarli: Doro­szew­ska Maria i Przy­sada Alek­san­der. Pogrzeb śp. Przy­sady Alek­san­dra odbę­dzie się jutro o godz. 13,oo. Śp. Alek­san­der prze­ka­zał życze­nie aby  na jego pogrzeb nie kupo­wać kwia­tów i wień­ców ale zama­wiać Msze św. w jego inten­cji. Wieczny odpo­czy­nek racz im dać Panie.
ks. Andrzej Pikula3.03.2019r. VIII Niedziela zawykła