ogloszenia 418

Niedziela 3.01.2016 r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

II Nie­dziela po Naro­dze­niu Pańskim

  1. Dziś pierw­sza nie­dziela roku i mie­siąca stycz­nia. Zmiana tajem­nic różań­co­wych po Mszy św. o godz. 10.30.
  2. W środę Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skiego. Msze św. jak w nie­dzielę. Poświę­ce­nie kredy i kadzi­dła. Taca na misje. O godz. 10.30 pro­ce­sja Trzech Króli wokół Pl. Kościuszki.
  3. Kolęda:

Ponie­dzia­łek od 9.oo ul. Nad­rzeczna i Lubel­ska od 15.30 XXX - lecia 13

Wto­rek o od 15.30 Pl. Kościuszki, Tar­gowa, Zie­lona i bloki 4 i 4a

Czwar­tek od 15.30 Ogro­dowa, Trę­backa, Brze­chwy, Polna

Pią­tek od 15.30 Oś. Konopnickiej

Sobota od 9.00 Zamoj­ska od skrzy­żo­wa­nia z ul. Lubel­ską i Nad­rzeczną do Klemensowa.

W związku z trwa­jącą wizytą dusz­pa­ster­ską nie będzie Mszy św. o godz. 17.00 w ponie­dzia­łek, wto­rek, czwar­tek i piątek.

4.   W sobotę o godz. 17.oo Msza św. i  Nabo­żeń­stwo Uwielbienia.

5.   W przy­szłą nie­dzielę o godz. 17.oo Msza św. z modli­twą o uzdro­wie­nie. Przyj­mu­jemy inten­cje na Mszę św. zbiorową.

6.  “Sta­ra­niem Koła Rejo­no­wego Świa­to­wego Związku Żoł­nie­rzy Armii Kra­jo­wej w Szcze­brze­szy­nie wydane zostały pamięt­niki miesz­kańca Szcze­brze­szyna Bole­sława Pola­kow­skiego. Pamięt­nik powstał w trak­cie służby autora w oddziale par­ty­zanc­kim Tade­usza Kun­ce­wi­cza “Pod­kowy”. Książka będzie roz­pro­wa­dzana w przy­szłą nie­dzielę tj.10 stycz­nia pomszach św. odpra­wia­nych na 10.30 i 12.00″

7. “Nie­dziela”

Ofiary: Mąka Ewa i Andrzej 100 zł., Godzisz Monika i Hen­ryk 20 zł., Granda Ewa i Dariusz 50 zł., Sawic Sta­ni­sława 50 zł.,

ks. Andrzej PikulaNiedziela 3.01.2016 r.