P1370551-Edit

Niedziela 29.10.2017 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

XXX Nie­dziela zwy­kła — ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA

  1. W środę Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych. Msze św. o godz. 7.oo, 9.oo. 12.oo — na cmen­ta­rzu i 17.oo. W Dzień Zaduszny taki sam porzą­dek Mszy św.  1 i 2. listo­pada Nie ma  Mszy św. o godz. 10.30. Przyj­mu­jemy na Mszę św. zbio­rową, która zosta­nie odpra­wiona 1 i 2 listo­pada na cmen­ta­rzu o godz. 12.oo. Róża­niec za zmar­łych będzie odpra­wiany w listo­pa­dzie codzien­nie o godz. 16.30. Są wyło­żone kartki wypo­min­kowe na bocz­nych ołtarzach.
  2. Podać warunki odpustu.
  3. W tym tygo­dniu przy­pada Pierw­szy Czwar­tek, Pią­tek i Sobota mie­siąca. W sobotę “Wie­czer­nik Maryjny”. Spo­wiedź codzien­nie kwa­drans przed Mszą św. i w pią­tek od godz. 16.oo.
  4. W przy­szłą nie­dzielę o godz. 12.oo  Msza św. zosta­nie odpra­wiona na cmen­ta­rzu. Nie będzie Mszy św. w tym cza­sie w kościele.
  5. W sobotę w Sitańcu tur­niej w piłkę nożną dla mini­stran­tów. Wyjazd z placu obok kościoła o godz. 8.30.
  6. Nie­dziela”, Kalen­da­rze Rol­ni­ków, Kalen­darz KRZ — 7 zł.
  7. Ofiary na kon­ser­wa­cję ołta­rza: bezim. 2 x 200 zł. i 2 x 100 zł. Ser­deczne “Bóg zapłać” za zło­żone ofiary. Koszt kon­ser­wa­cji ołta­rza to 85 tys. zł.
ks. Andrzej PikulaNiedziela 29.10.2017 r.