29.09.2019r. XXVI Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. W ponie­dzia­łek wsp. św. Hie­ro­nima, we wto­rek św. Teresy od Dzie­ciątka Jezus, w środę św. Anio­łów Stró­żów, w pią­tek św. Fran­ciszka z Asyżu, w sobotę św. Fau­styny Kowalskiej.
  2. We wto­rek roz­po­czy­namy mie­siąc paź­dzier­nik. Róża­niec codzien­nie o godz. 16,30. Dla dzieci przy­go­to­wa­li­śmy naklejki i figurkę Matki Boskiej. Codzien­nie będzie loso­wa­nie i które dziecko wycią­gnie pełny los zabiera figurkę do domu i przy­nosi na następny dzień do kościoła. Za odmó­wie­nie różańca można uzy­skać odpust. /podać warunki/.
  3. W tym tygo­dniu przy­pada I Czwar­tek, Pią­tek i Sobota mie­siąca. Spo­wiedź codzien­nie kwa­drans przed Mszą św. i w pią­tek od godz. 16,oo. Wie­czer­nik Maryjny o godz. 17,oo.
  4. W przy­szłą nie­dzielę o godz.10,30 poświę­ce­nie różań­ców przed I Komu­nią św.
  5. Nie­dziela”.
  6. Ofiary:  bezim. ze Szkol­nej 3 100 zł., bezim. ze Szkol­nej 100 zł., bezim. 100 zł. Za wszyst­kie ofiary skła­damy ser­deczne “Bóg zapłać”. Prze­zna­czamy je na ele­wa­cję kościoła.
  7. W ostat­nim cza­sie zmarli: Gazda Joanna i Sku­li­mow­ski Władysław.
ks. Andrzej Pikula29.09.2019r. XXVI Niedziela zwykła