29.07.2018r. XVII Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. W środę wsp. św. Alfonsa Marii Ligu­oriego, w sobotę św. Jana Vianneya.
  2. W tym tygo­dniu przy­pada I Czwar­tek, Pią­tek i Sobota mie­siąca. Spo­wiedź codzien­nie kwa­drans przed Mszą św. i w pią­tek od godz. 16,30. “Wie­czer­nik Maryjny” w sobotę o godz. 17,oo.
  3.  2. sierp­nia ok . godz. 17,oo przy­bę­dzie do naszej para­fii Pie­sza Piel­grzymka do Czę­sto­chowy. Pro­simy Para­fian aby przy­jęli piel­grzy­mów na noc­leg. Punk kon­tak­towy to Plac Kościuszki.
  4. Roz­po­czę­li­śmy prace przy kościele. Prze­wi­dy­wany okres zakoń­cze­nia to paź­dzier­nik 2019r. Prze­wi­dy­wany koszt to 864 tys. zł. W związku z tym pro­simy Para­fian o ofiary prze­cięt­nie 100 zł. od rodziny. Pro­simy Rad­nych aby prze­szli w swo­ich rejo­nach i zebrali ofiar. Gdyby do kogoś Radni nie dotarli to można skła­dać ofiary w zakry­stii lub prze­lać na konto para­fialne. Szcze­gó­łowe infor­ma­cje znaj­dują się na naszej stro­nie inter­ne­to­wej. Czy­nimy sta­ra­nia o dota­cje ale na począ­tek potrzebne są już pieniądze.
  5. Ofiary: bezim. 100 zł.  “Bóg zapłać”.
  6. Nie­dziela”.
  7. Dziś poświę­ce­nie pojaz­dów po każ­dej Mszy św. Ofiary skła­dane do puszki i przy pojaz­dach prze­zna­czone są dla pol­skich misjo­na­rzy na zakup pojazdów.
ks. Andrzej Pikula29.07.2018r. XVII Niedziela zwykła