ogloszenia 7

Niedziela 29.04.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

V Nie­dziela Wielkanocy

  1. We środę  wsp. św. Ata­na­zego, w czwar­tek Uro­czy­stość NMP Kró­lo­wej Pol­ski, Msze św. jak w nie­dzielę. Msza św. za Ojczy­znę o godz. 10.30,  w pią­tek wsp. św. Floriana.
  2. Jutro dzień imie­nin Paste­rza Die­ce­zji i Pana Kościel­nego. Pamię­tajmy o modli­twie w inten­cji Solenizantów.
  3. Majówki odpra­wiamy codzien­nie po Mszy św. wieczorowej.
  4. W tym tygo­dniu przy­pada Pierw­szy Czwar­tek, Pią­tek i Sobota mie­siąca. Spo­wiedź codzien­nie kwa­drans przed Mszą św i w pią­tek od godz. 16.15.
  5. Dziś po Mszy św. o godz. 17.00 kate­cheza przed Bierzmowaniem.
  6. Próba przed I Komu­nią w pią­tek po Mszy św. o godz. 17.00.
  7. 3 maja w Uro­czy­stość NMP Kró­lo­wej Pol­ski i Kon­sty­tu­cji 3 Maja, Szkoła Pod­sta­wowa nr 1 zapra­sza od godz. 12.30 na wspólne śpie­wa­nie pie­śni patrio­tycz­nych na Rynku Miej­skim w Szczebrzeszynie.
  8. Nie­dziela”.
  9. Zmarła Kor­das Sta­ni­sława. Pogrzeb dziś o godz. 13.30. Wieczny odpo­czy­nek racz jej dać, Panie.
ks. Andrzej PikulaNiedziela 29.04.2018 r.