28.04.2019r. II Niedziela Wielkanocy

ks. Andrzej Pikula Aktualności

 1. Dziś Nie­dziela Miło­sier­dzia Bożego. Zachę­camy do odma­wia­nia Koronki do Bożego Miło­sier­dzia. Zbiórka do Puszki na Caritas.
 2. W ponie­dzia­łek święto św. Kata­rzy Sie­neń­skiej we wto­rek obcho­dzimy uro­czy­stość św. Woj­cie­cha, w czwar­tek św. Atanazego.
 3. W tym tygo­dniu przy­pada dzień imie­nin Paste­rza Die­ce­zji Mariana Rojka. Pamię­tajmy w modli­twie o dostoj­nym Solenizancie.
 4. W środę roz­po­czy­namy majówkę. W naszym kościele majówkę odpra­wiamy codzien­nie po Mszy św. wie­czo­ro­wej. Zachę­camy do śpie­wa­nia lita­nii przy kaplicz­kach i w domach.
 5. W pią­tek przy­pada uro­czy­stość NMP Kró­lo­wej. Msze św. jak w nie­dzielę. O godz. 10,30 pro­gram oko­licz­no­ściowy przed­stawi mło­dzież z naszego Gim­na­zjum.. Zapraszamy.
 6. W sobotę w kate­drze świę­ce­nia diakonatu.
 7. W tym tygo­dniu przy­pada Pierw­szy Czwar­tek, Pią­tek i Sobota mie­siąca. Spo­wiedź codzien­nie kwa­drans przed Mszą św., w sobotę “Wie­czer­nik Maryjny” o godz. 17,oo
 8. Za tydzień po Mszy św. o godz. 10,30 spo­tka­nie rodzi­ców dzieci, które będą prze­ży­wały rocz­nicę I Komu­nii św, Komu­nia rocz­ni­cowa będzie 19 maja.
 9. Za tydzień o godz. 10,30 dzieci przy­go­to­wu­jące się do Pierw­szej Komu­nii św. odno­wią przy­rze­cze­nia chrzcielne. Pro­simy zabrać świece chrzcielne.
 10. W związku z wpro­wa­dze­nie RODO, czyli ochrony danych oso­bo­wych, informujemy,że nasza para­fia prze­strzega tych przepisów.
 11. Ofiary: bezim ze Szkol­nej 100 zł., bezim 100. Za ofiary skła­damy ser­deczne “Bóg zapłać”.
 12. Nie­dziela”, Miłuj­cie się”.
 13. W ostat­nim cza­sie zmarli: Grzyb Sta­ni­sława i Koman Józef. Wieczny odpo­czy­nek racz im dać Panie.
ks. Andrzej Pikula28.04.2019r. II Niedziela Wielkanocy