P1370551-Edit

Niedziela 28.01. 2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

IV Nie­dziela zwykła

  1. W środę wsp. św. Jana Bosko, w pią­tek Ofia­ro­wa­nie Pań­skie. Msze św. o godz. 7.oo, 10.30 i 17.oo. Poświę­ce­nie grom­nic na każ­dej Mszy św. Zbiórka ofiar do puszki dla sióstr klauzurowych.
  2. W tym tygo­dniu przy­pada I Czwar­tek, Pią­tek i Sobota mie­siąca. Spo­wiedź codzien­nie kwa­drans przed Mszą św. i w pią­tek od godz. 16.15, w sobotę “Wie­czer­nik” o godz. 17.oo
  3. W sobotę Die­ce­zjalny Dzień Cho­rych. Msza św. dla “Ama­zo­nek” w Zamo­ściu w sobotę o godz. 11.oo w kościele św. Michała Archanioła.
  4. Ofiary: Bezim. 200 zł. bezim. 100 zł. Ser­deczne “Bóg zapłać”.
  5. Nie­dziela”.
  6. Ogło­sze­nie Policji.
  7. W ostat­nim cza­sie zmarli: Zaremba Zofia, Makara Tade­usz. Wieczny odpo­czy­nek racz im dać, Panie.
ks. Andrzej PikulaNiedziela 28.01. 2018 r.