27.10.2019r. XXX Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

 1. 27.10.2019r. XXX Niedziela zwykła

  ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. Jutro święto św. Apo­sto­łów Szy­mona i Judy Tade­usza, w pią­tek Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych, w sobotę Dzień Zaduszny.
  2. 1, 2 i 3 Msza św. o godz. 12,oo na cmen­ta­rzu. Przyjmujemy na Mszę św. zbiorową, która zostanie odprawiona 1,2 i 3 o godz. 12,oo na cmentarzu. W pią­tek i w sobotę nie ma Mszy św. w kościele o godz. 10,30.
  3. Przyj­mu­jemy inten­cje na Mszę św. zbio­rową, która zosta­nie odpra­wiona na cmen­ta­rzu 1, 2, 3 o godz. 12,oo na cmentarzu.
  4. Różaniec za zmarłych w listopadzie codziennie o godz. 16,30. Przyjmuje na wypominki
  5. Przy porząd­ko­wa­niu gro­bów wrzu­cajmy śmieci do odpo­wied­nich pojem­ni­ków a naj­le­piej zabrać do domu. Zacho­waj­cie umiar w zaku­pie ozdób na groby ze względu na środowisko.
  6. Do naby­cia: “Nie­dziela”, “Miłuj­cie się”, kalen­da­rze KRZ.
  7. Dziś har­cerki sprze­dają cia­steczka. Dochód prze­zna­czony jest na obóz har­cer­ski. Zachę­camy do wspar­cia naszych harcerek.
  8. Warunki odpu­stu.
  9. Zmarła śp. Mich­no­wicz Lucja. Wieczny odpo­czy­nek racz jej dać, Panie.
ks. Andrzej Pikula27.10.2019r. XXX Niedziela zwykła