P1370551-Edit

Niedziela 27.08.2017 r.

ks. Andrzej Pikula Ogłoszenia

XXI Nie­dziela zwykła

  1. Jutro wsp. św. Augu­styna, we wto­rek. wsp. Męczeń­stwa św. Jana Chrzci­ciela, w pią­tek bł. Bronisławy.
  2. Od przy­szłej nie­dzieli wzna­wiamy odpra­wia­nie Mszy św. o godz. 7.00.
  3. W tym tygo­dniu przy­pada I Pią­tek i I Sobota mie­siąca, Wie­czer­nik Maryjny” o godz. 17,oo. Spo­wiedź codzien­nie kwa­drans przed Mszą św. i w pią­tek od godz. 16.30.
  4. W pią­tek, 1 wrze­śnia,  78. rocz­nica wybu­chu II wojny świa­to­wej. Pamię­tajmy w modli­twie o ofia­rach II wojny światowej.
  5. Msza święta na roz­po­czę­cie roku szkol­nego w ponie­dzia­łek o godz. 8.00.
  6. Nie­dziela”.
  7. Ofiary: bezim. 100 zł., bezim. 50 zł., z Par­ty­zan­tów i bocz­nych 500 zł. Ofiary prze­zna­czamy na remont orga­nów. Za ofiary skła­damy ser­deczne “Bóg zapłać”.
  8. W ostat­nim cza­sie zmarli: Gabryel Tade­usz, Wój­cik Maria i Szy­kuła Kazi­mierz. Wieczny odpo­czy­nek racz im dać, Panie.
ks. Andrzej PikulaNiedziela 27.08.2017 r.