ogloszenia 7

Niedziela 27.05.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

Uro­czy­stość Trójcy Najświętszej

  1. W czwar­tek przy­pada Uro­czy­stość Bożego Ciała. Msze św. o godz. 7.oo, 9.oo, 10.30 i 17.oo. Nie ma Mszy św. o godz. 12.oo. O godz. 10.30 będzie cele­bro­wana Msza św. wspól­nie z Para­fią św. Kata­rzyny i po Mszy św. wyru­szymy w pro­ce­sji do czte­rech ołta­rzy. Zakoń­cze­nie pro­ce­sji przy kościele św. Kata­rzyny. Pro­simy Para­fian z Trę­bac­kiej, Brze­chwy i Szkol­nej 15 o przy­go­to­wa­nie dwóch ołta­rzy . Próba sypa­nia kwiat­ków w środę po nabo­żeń­stwie majo­wym. Pro­simy dzieci w bieli do sypa­nia kwiat­ków na procesji.
  2. Spo­tka­nie dla mini­stran­tów młod­szych i kan­dy­da­tów na mini­stran­tów w sobotę o godz. 10.00.
  3. Nie­dziela”.
  4. Ofiary: rodzice dzieci pierw­szo­ko­mu­nij­nych rocz­ni­co­wych 900 zł., bezim 100 zł. Lewan­dow­ski Marek i Jagoda Anna 100 zł., bezim 50 zł, przy poświę­ce­niu krzyża na ul. Lubel­skiej 200 zł. Za ofiary skła­damy ser­deczne “Bóg zapłać”.
  5. W ostat­nim cza­sie zmarli: Szy­du­czyń­ski Robert i Kapu­śniak Bro­ni­sława. Pogrzeb śp. Bro­ni­sławy odbę­dzie się dziś o godz. 14.oo.
ks. Andrzej PikulaNiedziela 27.05.2018 r.