27.01.2019r. III Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. W ponie­dzia­łek wsp. św. Toma­sza z Akwinu, w czwar­tek św. Jana Bosko, w sobotę Święto Ofia­ro­wa­nia Pań­skiego. Msze św. o godz. 7,oo, 10,30 i 17,oo. Poświę­ce­nie grom­nic pod­czas każ­dej Mszy św. Jest o jed­no­cze­śnie Dzień Życia Kon­se­kro­wa­nego. Zbiórka do puszki na sio­stry klauzurowe.
  2. Biskup Marian obcho­dzi 13 rocz­nicę świę­ceń biskupich.
  3. W tym tygo­dniu przy­pada I Pią­tek i I Sobota mie­siąca. W sobotę Wie­czer­nik Maryjny o godz. 17,oo. Spo­wiedź codzien­nie kwa­drans przed Mszą św. i w pią­tek od godz. 16,30.
  4. W przy­szłą nie­dzielę o godz. 17,oo spo­tka­nie przed bierzmowaniem.
  5. Pani Siem­bida Kry­styna ofia­ro­wała sześć hafto­wa­nych kom­ple­tów bie­li­zny kie­li­cho­wej. Skła­damy za ten dar ser­deczne “Bóg zapłać”.
  6. Ofiary: bezim. 1000 zł. Ser­deczne “Bóg zapłać”.
  7. Nie­dziela”.
  8. W ostat­nim tygo­dniu zmarła śp. Koło­dziej­czyk Marianna . Wieczny odpo­czy­nek racz jej dać, Panie.
ks. Andrzej Pikula27.01.2019r. III Niedziela zwykła