P1370551-Edit

Niedziela 26.11.2017 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

Uro­czy­stość Chry­stusa Króla

  1. Dziś ostat­nia nie­dziela roku litur­gicz­nego, Uro­czy­stość Chry­stusa Króla Wszechświata.
  2. Dziś taca na Wyż­sze Semi­na­rium Duchowne naszej Diecezji.
  3. W przy­szłą nie­dzielę roz­po­czy­namy w Kościele Adwent, czas, który ma nas przy­go­to­wać na Święta Naro­dze­nia Pań­skiego i do naszego spo­tka­nia z Bogiem w wieczności.
  4. W tym tygo­dniu przy­pada Pierw­szy Pią­tek i Sobota mie­siąca. Spo­wiedź codzien­nie kwa­drans przed Mszą św. i w pią­tek od godz. 16.30. W sobotę Wie­czer­nik Maryjny.
  5. W czwar­tek święto św. Andrzeja Apo­stoła. Modli­twą ogar­nijmy naszych księży Andrze­jów — pro­bosz­cza i wikariusza.
  6. Pro­simy Rad­nych aby zabrali opłatki z zakry­stii i roz­nie­śli je w swo­ich rejo­nach. Ofiary zebrane przy tej spo­sob­no­ści prze­zna­czamy na ołtarz.
  7. Nie­dziela”.
  8. W ostat­nim cza­sie zmarli: Kali­now­ska Helena i Krycka Anna. Wieczny odpo­czy­nek racz im dać, Panie.
ks. Andrzej PikulaNiedziela 26.11.2017 r.