26.05.2019r. VI Niedziela Wielkanocy

ks. Andrzej Pikula Aktualności

1. W środę wsp. św. Urszuli Ledó­chow­skiej, w pią­tek święto Nawie­dze­nia NMP.
2. W przy­szłą nie­dzielę w naszej para­fii odbę­dzie się wizy­ta­cja bisku­pia.
Pro­gram wizy­ta­cji:
10,30, Powi­ta­nie Księ­dza Biskupa i Msza św. Słowo księ­dza Biskupa do wszyst­kich a szcze­gól­nie do do grup dusz­pa­ster­skich:
Legionu Maryi, Gali­lei, Kół Rożań­co­wych, Har­ce­rzy, Rady Para­fial­nej.
12,oo Bierz­mo­wa­nie, spra­woz­da­nie Księ­dza Pro­bosz­cza, poświę­ce­nie wyko­na­nych prac od ostat­niej wizy­ta­cji tj. remont  orga­nów,    rewi­ta­li­za­cja    par­kanu, mecha­nicz­nego roz­ru­chu dzwo­nów, kon­ser­wa­cji ołta­rzy w bocz­nych kapli­cach,      odno­wie­nia      wschod­niej  czę­ści ele­wa­cji. malo­wa­nie ple­ba­nii, wymiana nagło­śnie­nia, kon­ser­wa­cja obrazu Matki Bożej Wnie­bo­wzię­cia
Wizyta na cmen­ta­rzu ok. godz. 13,30

3. W sobotę “Wie­czer­nik Maryjny”.

4. Roz­po­czy­namy nabo­żeń­stwo do NSPJ po Mszy św.
5. Spo­wiedź przed bierz­mo­wa­niem w pią­tek od godz. 16,oo.

6. Spo­tka­nia przy­go­to­wu­jące przed bierz­mo­wa­niem 28 maja –we wto­rek i 31 maja w pią­tek po Mszy św. o godz. 17,oo.
Obec­ność  obo­wiąz­kowa.
7. Zbiórka mini­stran­tów w czwar­tek po Mszy św. wie­czo­ro­wej i w sobotę o godz. 9,oo. Obec­ność obo­wiąz­kowa.
8. “Nie­dziela”.
9. Ofiary: rodzice dzieci od Pierw­szej Komu­nii św. Rocz­ni­co­wej 500 zł. Ser­deczne “Bóg zapłać”.
10. Zmarła śp. Gar­diasz Kry­styna i Sowycz Iza­bela. Pogrzeb śp. Sowycz Iza­beli jutro o godz. 14,oo. Wieczny odpo­czy­nek racz im dać Panie.

ks. Andrzej Pikula26.05.2019r. VI Niedziela Wielkanocy