25.11.2018r. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. W pią­tek święto św. Andrzeja Apo­stoła. W przy­szłą nie­dzielę roz­po­czy­namy Adwent.
  2. W tym tygo­dniu przy­pada Pierw­sza Sobota mie­siąca. Wie­czer­nik maryjny o godz. 17,oo.
  3. Nie­dziela”.
  4. Są do naby­cia świece adwen­towe po 6 zł. Jest to akcja Cari­tas na wspar­cie ubogich.
  5. Wczo­raj nasi mini­stranci zajęli I miej­sce w Die­ce­zjal­nym Tur­nieju Piłki Noż­nej. Gra­tu­lu­jemy i cie­szymy się.
  6. Ofiary Gmina Szcze­brze­szyn 10 tys. zł., bezim. 1000 zł., bezim. 50 zł., bezim ze Szkol­nej 100 zł. Za wszyst­kie ofiary skła­damy ser­deczne “Bóg zapłać  “.
  7. Pro­wa­dzimy zbiórkę zuży­tego sprzętu elek­tro­nicz­nego. Zużyte pralki, tele­wi­zory, kom­pu­tery itd. pro­simy skła­dać na par­kingu koło orze­cha. Odbiór zuży­tego sprzętu nastąpi w pią­tek ok. godz. 11,30. Uzy­skane pie­nią­dze za to prze­zna­czone są na misje. Ser­deczne “Bóg zapłać” za pomoc misjom.
  8. Rad­nych pro­simy aby zabrali opłatki z zakry­stii i roz­nie­śli w swo­ich rejo­nach. Ofiary zebrane przy tej spo­sob­no­ści prze­zna­czone są na ele­wa­cję kościoła. Nie odcią­gaj­cie roz­no­sze­nia opłat­ków ze względu na róż­nych nacią­ga­czy, któ­rzy żerują czę­sto na łatwo­wier­no­ści nie­któ­rych ludzi.
  9. Ogło­sze­nie o zagi­nio­nym Kazi­mie­rzu Malinowskim.
ks. Andrzej Pikula25.11.2018r. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata