P1370551-Edit

Niedziela 25.03.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności

Nie­dziela Palmowa

  1. Roz­po­czy­namy Wielki Tydzień. Dziś prze­zy­wamy Nie­dzielę Pal­mową, czyli Męki Pań­skiej. Jest to rów­nież Świa­towy Dzień Młodzieży.
  2. Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skiego z racji Nie­dzieli Pal­mo­wej, w tym roku zostaje prze­nie­siona na 9 kwietnia.
  3. Pro­gram litur­gii w cza­sie Tri­duum Paschalnego

Wielki Czwar­tek.

Msza święta z poświę­ce­niem krzyżma w Kate­drze zamoj­skiej o godz. 10.00. Przed połu­dniem nie będziemy cele­bro­wać Mszy świę­tej w naszym kościele parafialnym.

Porzą­dek Świę­tego Tri­duum Paschalnego

W Wielki Czwar­tek Mszą Wie­cze­rzy Pań­skiej o godz. 17.00 roz­pocz­niemy prze­ży­wa­nie Świę­tego Tri­duum Pas­chal­nego. Czas ten jest okre­ślany, jako „Tri­duum Chry­stusa ukrzy­żo­wa­nego, pogrze­ba­nego i zmartwychwstałego”.

Wielki Pią­tek

W Wielki Pią­tek zgod­nie ze sta­ro­żytną tra­dy­cją Kościół nie spra­wuje Eucha­ry­stii.  Obo­wią­zuje post ści­sły. W godzi­nach poran­nych i przed Litur­gią zachę­camy do ado­ra­cji Pana Jezusa w kaplicy ado­ra­cji – tzw. Ciem­nicy. O godz. 16.oo Droga Krzy­żowa wokół Pl. Kościuszki a bez­po­śred­nio po niej Litur­gia na cześć Męki Pań­skiej z ado­ra­cją krzyża.

Wielka Sobota

W Wielką Sobotę także nie spra­wuje się Eucha­ry­stii. Jest to czas modli­twy i ado­ra­cji przy Gro­bie Pana Jezusa.

Poświę­ce­nie pokar­mów odby­wać się będzie od godz. 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 i 12.00. W tere­nie od godz. 9.00. Pro­simy o dary dla potrzebujących.

Wigi­lia Pas­chalna w Nie­dzielę Zmartwychwstania 

Okres wiel­ko­so­bot­niego czu­wa­nia i postu zakoń­czymy o godz. 18.00, kiedy to roz­pocz­niemy Litur­gią świa­tła Uro­czy­stą Wigi­lię Pas­chalną w Wielką Noc. Pro­simy o zabra­nie ze sobą świec.

Rezu­rek­cja w Nie­dzielę Wiel­ka­nocną o godz. 6,oo, następna Msza św. o godz. 10.30, 12,oo i 17,oo

Ponie­dzia­łek Wiel­ka­nocny: Msze św. jak w niedzielę.

  1. Wyjazd do cho­rych w środę od godz. 14.o0.
  2. Zbiórka wszyst­kich mini­stran­tów i próba asy­sty w ponie­dzia­łek po Mszy św. o godz. 17.00.
  3. Ofiary: 2x100 zł. Ser­deczne “Bóg zapłać”.
  4. Nie­dziela”
ks. Andrzej PikulaNiedziela 25.03.2018 r.