P1370551-Edit

Niedziela 25.02.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

II Nie­dziela Wiel­kiego Postu

  1. W tym tygo­dniu przy­pada I Czwar­tek, Pią­tek i Sobota mie­siąca. Spo­wiedź codzien­nie kwa­drans przed Mszą św. i w pią­tek pod­czas Drogi Krzyżowej.
  2. W Wiel­kim Poście odpra­wiamy nabo­żeń­stwa pasyjne: Drogę Krzy­żową w pią­tek o godz. 15.30 dla dzieci i o 16.30 dla doro­słych, Gorz­kie Żale e nie­dzielę o godz. 16.30.
  3. W przy­szłą nie­dzielę miana tajem­nic różań­co­wych po sumie. Zmiana nastą­piła na prośbę Kółek Różańcowych.
  4. Dziś puszka na Kra­jowy Fun­dusz Misyjny.
  5. W nie­dzielę 11 marca, czyli za dwa tygo­dnie, na Mszy św. o godz. 10.30, poświę­ce­nie i roz­da­nie ksią­że­czek do nabo­żeń­stwa dla dzieci komunijnych.
  6. W pią­tek na Mszy św. o godz. 17.00 odbyło się uro­czy­ste włą­cze­nie do grona mini­stran­tów ośmiu chłop­ców, z czego wyra­żamy radość. Zachę­camy nadal wszyst­kich chłop­ców po I Komu­nii św. a także młod­szych do zaan­ga­żo­wa­nia się w dzia­łal­ność Litur­gicz­nej Służby Ołtarza.
  7. W dniu wczo­raj­szym mło­dzież z naszej para­fii wraz z opie­ku­nami uczest­ni­czyła w Ogól­no­pol­skim Zlo­cie Kato­lic­kiego Sto­wa­rzy­sze­nia Mło­dzieży na Jasnej Górze. Cie­szymy się, że w naszej para­fii powstaje oddział KSM. Mło­dzież zain­te­re­so­waną tą for­ma­cją zapra­szamy do kon­taktu z paniami Kate­chet­kami i z ks. Wojciechem.
  8. Nie­dziela”.
ks. Andrzej PikulaNiedziela 25.02.2018 r.