P1370551-Edit

Niedziela 24.06.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

Uro­czy­stość Naro­dze­nia św. Jana Chrzciciela

  1. W dniu wczo­raj­szym Ks. Biskup zwol­nił z funk­cji wika­riu­sza naszej para­fii ks. Andrzeja Dzido i mia­no­wał go wika­riu­szem para­fii św. Miko­łaja w Hru­bie­szo­wie oraz ks. Woj­cie­cha Sucho­wie­rza i mia­no­wał go wika­riu­szem para­fii Prze­mie­nie­nia Pań­skiego w Tar­no­gro­dzie. Skła­dam im bar­dzo ser­deczne podzię­ko­wa­nie za cztery lata praca w naszej para­fii i życzę Bożego bło­go­sła­wień­stwa w pracy kapłań­skiej życiu oso­bi­stym w nowych para­fiach.  Zmiany wcho­dzą w życie z dniem 16 sierpnia.
  2. W czwar­tek przy­pada wsp. św. Ire­ne­usza, w pią­tek Uro­czy­stość Świę­tych Apo­sto­łów Pio­tra i Pawła. Msze św. o godz. 7.oo, 10.30 i 17.oo. Taca prze­zna­czona jest na potrzeby Sto­licy Apostolskiej.
  3. W przy­szłą nie­dzielę o godz. 7.oo wyru­szy pie­sza Piel­grzymka do Kra­sno­brodu z kościoła pw. św. Katarzyny.
  4. W lipcu i sierp­niu w nie­dziele i 15 sierp­nia nie ma Mszy św. o godz. 7.oo. W dni zwy­kłe bez zmian Msze św. o godz. 7.oo i 17.oo.
  5. We wto­rek mini­stranci i mło­dzież z terenu naszej para­fii uczest­ni­czyli w Die­ce­zjal­nej Olim­pia­dzie Spor­to­wej. Dru­żyna pił­kar­ska ze Szcze­brze­szyna zajęła pierw­sze miej­sce w kate­go­rii klas VII i gim­na­zjum, Kamil Bis zajął pierw­sze miej­sce w biegu w wor­kach, zaś Szy­mon Har­kot został kró­lem strzel­ców zdo­by­wa­jąc pięt­na­ście bra­mek. Ser­decz­nie gra­tu­lu­jemy. Para­fia nasza otrzy­mała także puchar z mini­ster­stwa sportu.
  6. Ofiary: bez. 40 zł., Paw­lisz­cze Irena 50 zł. Ser­deczne “Bóg zapłać” za ofiary. Jest już na ukoń­cze­niu pro­jekt budow­lany. Prace przy kościele roz­pocz­niemy w lipcu. Pro­simy o ofiary.
  7. Nie­dziela” i “Miłuj­cie się”.
ks. Andrzej PikulaNiedziela 24.06.2018 r.