24.03. 2019r. III Niedziela Wielkiego Postu

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. Jutro Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skiego. Msze św. o godz. 7,oo, 10,30 i 17,oo. Jest to Dzień Świę­to­ści Życia i Dzień Ducho­wej Adop­cji Dziecka Poczę­tego. Na Mszy św. o godz. 17,oo chętni złożą dekla­ra­cje adopcyjne.
  2. W Wiel­kim Poście odpra­wiamy nabo­żeń­stwa pasyjne: Drogę Krzy­żową w pią­tek o godz. 15,30 z udzia­łem dzieci i 16,30 dla doro­słych i w nie­dzielę Gorz­kie Żale o godz. 16,30
  3. Dziś o godz. 17,oo spo­tka­nie kan­dy­da­tów przed bierzmowaniem.
  4. W przy­szłą nie­dzielę o godz. 10,30 wrę­cze­nie ksią­że­czek dzie­ciom pierwszokomunijnym.
  5. Nie­dziela”, baranki wiel­ka­nocne i pas­cha­liki po 6 zł.
  6. Dziś puszka na Kato­lic­kie Radio Zamość.
  7. Na cmen­ta­rzu zostały roz­sta­wione pojem­niki na śmieci. Pro­simy sor­to­wać śmieci. Pla­stiki i szkło należy wrzu­cać do odpo­wied­nich pojem­ni­ków. Śmieci powstałe z  żywych kwia­tów należy skła­dać w bok­sach do tego prze­zna­czo­nych, nie wrzu­cać do pojem­ni­ków. Śmieci podro­żały o pra­wie  40 % /dokładnie 39,5 %/. Wywóz tony śmieci kosz­tuje 500 zł. Nie robić dzi­kich wysy­pisk. Nie wyrzu­cać śmieci na sąsied­nie groby. Przy oka­zji pogrze­bów pro­simy zama­wiać Msze św. za zmar­łych zamiast kupo­wać wieńce lub kwiaty.
ks. Andrzej Pikula24.03. 2019r. III Niedziela Wielkiego Postu