23.07.2017r. XVI Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

  1. Jutro wsp. św. Kingi, we wto­rek święto sw. Jakuba Apo­stoła, w środę świę­tych Joachima i Anny, w sobotę św. Marty.
  2. W pią­tek o godz. ok. 16,45 przy­bę­dzie do nas Krzyż świę­tego Jana Pawła II. Powi­ta­nie o godz. 17,oo następ­nie Msza św. pod prze­wod­nic­twem J.E.Ks. Bpa Lesz­czyń­skiego. Po Mszy św. ado­ra­cja, Apel Jasno­gór­ski o 21,oo, o pół­nocy Pasterka Maryjna z udzia­łem Księży Roda­ków. W sobotę Msza św. o godz. 7,oo i ado­ra­cja przez poszcze­gólne grupy. o godz. 15,oo Msza św. i poże­gna­nie krzyża.
  3. Uro­czy­sto­ści zostaną poprze­dzone Reko­lek­cjami. Roz­po­czy­namy e środę o o godz. 17,oo. W czwar­tek Msze św. o godz. 7,oo, 10,30 i 17,oo. Spo­wiedź pół godziny przed każdą Mszą św. Ofiary z czwartku prze­zna­czone są na Dom Trze­ciego Tysiąc­le­cia w Zamo­ściu, ze środy i piątku dla Księ­dza Reko­lek­cjo­ni­sty. Reko­lek­cje popro­wa­dzi ks. dr Sła­wo­mir Korona.
  4. Nie­dziela”.
  5. Ofiary: bezim. 300 zł. Ser­deczne “Bóg zapłać”
  6. W osta­nim Cza­sie zmarł Sobo­lew­ski Józef. Wieczny odpo­czy­nek racz mu dać, Panie.
ks. Andrzej Pikula23.07.2017r. XVI Niedziela zwykła