23.06.2019r. XII Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. Jutro Uro­czy­stość Naro­dze­nia św. Jana Chrzci­ciela, w pią­tek Uro­czy­stość Naj­święt­szego Serca Pana Jezusa, w sobotę Uro­czy­stość św. Apo­sto­łów Pio­tra i Pawła. W sobotę Msze św. o godz. 7,oo, 10,30, i 17,oo. Taca na potrzeby Sto­licy Apostolskiej.
  2. W czwar­tek o godz. 17,oo zakoń­cze­nie Oktawy Bożego Ciała. Poświę­ce­nie wian­ków i bło­go­sła­wień­stwo małych dzieci. Pro­simy para­fian z ul. Zamoj­skiej o przy­go­to­wa­nie kapli­czek na procesję.
  3. Nie­dziela” i “Miłuj­cie się”.
  4. Ofiary: bezim. z Nad­rzecz­nej 100 zł.
  5. 1 lipca po Mszy św. o godz. 7,oo z kościoła św. Kata­rzyny wyru­szy Pie­sza Piel­grzymka do Krasnobrodu.
  6. Zużyte zni­cze i śmieci z gro­bów zabie­ramy do domu. Nie wyrzu­camy na sąsied­nie groby. Od prze­rzu­ca­nia śmieci z grobu na grób na cmen­ta­rzu porządku nie będzie. Zanim kupi­cie zni­cze , kwiaty lub wieńce pomy­śl­cie o tym kto zrobi porzą­dek po takich zaku­pach. Zachę­camy do zama­wia­nia Mszy św. w inten­cji zmar­łych i nie tylko. Tylko modli­twa może zmar­łym pomóc. Naj­do­sko­nal­szą formą modli­twy jest Msza św.
ks. Andrzej Pikula23.06.2019r. XII Niedziela zwykła