P1370551-Edit

Niedziela 22.10.2017 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

XXIX Nie­dziela zwykła

 1. W sobotę św. Apo­sto­łów Szy­mona i Judy Tadeusza.
 2. Dziś roz­po­czy­namy Tydzień Misyjny.
 3. Boczny ołtarz został oddany do kon­ser­wa­cji. Jego stan jest fatalny. W 1/3 zje­dzony przez kor­niki. Koszt kon­ser­wa­cji to 85 tys. zł. Pro­simy o ofiary. Pro­simy rów­nież Rad­nych aby prze­szli w swo­ich rejo­nach i zebrali ofiary na ten szla­chetny cel.
 4. Ser­decz­nie zapra­szamy na róża­niec codzien­nie o godz. 16.30.
 5. Zbliża się Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych i Dzień Zaduszny. Pro­simy o porząd­ko­wa­nie gro­bów i wyno­sze­nie śmieci w ozna­ko­wane miejsca.
 6. Na ołta­rzach są wyło­żone kartki wypo­min­kowe. Pro­simy wypi­sać zmar­łych, któ­rych pole­cimy modli­twom na różańcu w listopadzie.
 7. Nastą­piła korekta w pla­no­wa­nych spo­tka­niach dla rodzi­ców dzieci komu­nij­nych. Ter­miny spo­tkań — II  ponie­dzia­łek mie­siąca, 13.11 grupa — komu­nijna A, III ponie­dzia­łek mie­siąca, 20.11 — grupa komu­nijna B.
 8. Trwają zapisy mini­stran­tów do tur­nieju piłki noż­nej. Zapisy w zakrystii.
 9. Zbiórka mini­stran­tów star­szych we wto­rek o godz. 17.30.
 10. Nie­dziela”, Kalen­da­rze Rolników.
 11. Ofiary: bezim. 2 x 100 zł., 50 zł.
 12. Dzi­siej­sza taca prze­zna­czona jest na misje a w przy­szłą nie­dzielę na budow­nic­two sakralne.
 13. W ostatni tygo­dniu zmarli: Irena Hodara i Kry­styna Bożek. Pogrzeb Kry­styny Bożek odbę­dzie się jutro o godz. 11.30. Wieczny odpo­czy­nek racz im dać, Panie.
ks. Andrzej PikulaNiedziela 22.10.2017 r.