P1370551-Edit

Niedziela 21.01.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

III Nie­dziela zwykła

  1. W środę wsp. św. Fran­ciszka Sale­zego, w czwar­tek święto Nawró­ce­nia św. Pawła Apo­stoła, w pią­tek św. Tymo­te­usza i Tytusa.
  2. W pią­tek Dzień Islamu w Kościele Katolickim.
  3. Spo­tka­nie dla kan­dy­da­tów na mini­stran­tów w sobotę o godz. 10.00.
  4. Nie­dziela”.
  5. Zakoń­czy­li­śmy kolędę. Dzię­ku­jemy za miłe przy­ję­cie i zło­żone ofiary. Gdy­by­śmy kogoś nie odwie­dzili z róż­nych powo­dów pro­simy zgło­sić do zakry­stii aby usta­lić ter­miny odwiedzin.
  6. W ostat­nim cza­sie zmarli: Hałasa Witold, Bie­lecka Aniela i Popo­wicz Wła­dy­sława. Wieczny odpo­czy­nek racz im dać, Panie.
ks. Andrzej PikulaNiedziela 21.01.2018 r.