20.10.2019r. XXIX Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. We wto­rek wsp. św. Jana Pawła II,
  2. Róża­niec w kościele odma­wiamy codzien­nie o godz. 16,30.,
  3. Za tydzień, w nie­dzielę będziemy modlić na różańcu za mał­żeń­stwa i rodziny o Boże bło­go­sła­wien­twoi opikę Matki Bożej.
  4. Zbliża się święto Wszyst­kich Świę­tych i Dzień Zaduszny. Przy porząd­ko­wa­niu gro­bów śmieci sor­tu­jemy i wrzu­camy do odpo­wied­nich pojem­ni­ków. A njle­piej zabie­rajmy do domu. Są takie para­fie np. w Jano­wie Lubel­skim gdzie ta zasada funk­cjo­nuje. Na ołta­rzach są wyło­żone kartki wypo­min­kowe. Pro­simy wpi­sać imiona i datę kiedy mamy w modli­twie pole­cić dusze zmar­łych. Przyj­mu­jemy w zakry­stii na Mszę św. zbio­rową, która zosta­nie odpra­wiona 1 i 2 i 3 listo­pada o godz. 12,oo na cmentarzu.
  5. Ofiary: bezim. 100 zł. Ser­deczne “Bóg zapłać”.
  6. Nie­dziela” i “Miłuj­cie się”, kalen­da­rze KRZ.
  7. Zmarł sp. Maluga Jerzy. Pogrzeb we wto­rek o godz. 11,30. Wieczny odpo­czy­nek racz mu dać, Panie.
ks. Andrzej Pikula20.10.2019r. XXIX Niedziela zwykła