ogloszenia 6

Niedziela 20.05.2018 r.

ks. Andrzej Pikula Aktualności, Ogłoszenia

Zesła­nie Ducha Świętego

  1. Jutro święto NMP Matki Kościoła. Msze św. o godz. 7.00, 10.30 i 17.00., w czwar­tek Jezusa Chry­stusa Naj­wyż­szego i Wiecz­nego Kapłana,w sobotę św. Filipa Neri.
  2. W przy­szłą nie­dzielę na Mszy św. o godz. 10.30 Komu­nia św. Rocz­ni­cowa. Spo­wiedź dla dzieci i ich rodzi­ców w pią­tek od godz. 16.00.
  3. Próba przed Komu­nią rocz­ni­cową w środę po nabo­żeń­stwie majowym.
  4. W przy­szłą nie­dzielę odpust ku czci Trójcy Prze­naj­święt­szej. Msza św. odpu­stowa o godz. 12.00.
  5. Dziś o godz. 16.00 poświę­ce­nie odno­wio­nego krzyża przy ul. Lubelskiej.
  6. Spo­tka­nie mini­stran­tów młod­szych i kan­dy­da­tów na mini­stran­tów (zwłasz­cza z klas trze­cich) w sobotę o godz. 10.00.
  7. Spo­tka­nie KSM w ponie­dzia­łek po nabo­żeń­stwie majowym.
  8. Została wyko­nana eks­per­tyza fun­da­men­tów kościoła i został zro­biony odpływ wód opa­do­wych z terenu kościoła.
  9. Nie­dziela”.
  10. W ostat­nim cza­sie zmarli: Har­kot Cze­sław i Styk Helena. Pogrzeb śp. Styk Heleny odbę­dzie się dziś o godz. 13.oo. Polećmy ich Bożemu Miło­sier­dziu w modlitwie.
ks. Andrzej PikulaNiedziela 20.05.2018 r.