20.01.2019r. II Niedziela zwykła

ks. Andrzej Pikula Aktualności

  1. W ponie­dzia­łek św. Agnieszki wsp., w czwar­tek św. Fran­ciszka Sale­zego. w pią­tek święto Nawró­ce­nia św. Pawła Apo­stoła, w sobotę św Tymo­te­usza i Tytusa.
  2. Pan Tym­czak Sta­ni­sław zre­zy­gno­wał z pracy na naszym cmen­ta­rzu para­fial­nym. Skła­damy Mu ser­deczne podzię­ko­wa­nie za wie­lo­let­nią opiekę nad naszym cmen­ta­rzem. Poszu­ku­jemy jego następcy. Mamy już jedną ofertę.
  3. W przy­szłą nie­dzielę zapra­szamy bacie i dziad­ków na Mszę św. na godz. 10,30. Odpra­wimy Mszę św. w ich inten­cji wraz z naj­lep­szymi życzeniami.
  4. Nie­dziela”.
  5. Ofiary: bezim. 100 zł., bezim. 50 zł.. Za ofiary skła­damy ser­deczne “Bóg zapłać”.
  6. W ostat­nim cza­sie zmarli: Kapeć Sta­ni­sława i Kot Sta­ni­sław. Wieczny odpo­czy­nek racz im dać, Panie.
ks. Andrzej Pikula20.01.2019r. II Niedziela zwykła